SON TV

TRT’ye çağrımdır

Kamuda bir Sağlık Kanalının Gerekliliği: “TRT Sağlık”

Sağlık nedir ? Sağlık; bireyde hastalık ve sakatlığın olmamasına ilaveten bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bilim ve teknikteki gelişmelerin sağlık hizmetlerine hızla uygulandığı günümüzde, en önemli amacımızın; gerek ülkemizin ve gerekse tüm vatandaşlarımızın sağlık düzeyinin yükseltilmesi olması gerekmektedir.

Sağlık; çocuk ve yetişkin, yaşlı ve engelli, hastası ve sağlamı, kadın ve erkeği, sağlık sektöründe çalışan ve çalışmayan geniş bir kitleyi, kısacası bir ülke nüfusunun tümünü ilgilendiren çok yönlü ve hayati bir konudur.

Sağlık anlayışı da “teknoloji, sanayileşme, artan seyahatler ve modernleşmeye” paralel olarak büyük bir değişim içerisindedir. Geçmişte “Sağlık” denildiğinde muhtemelen kadın doğum, göz, KBB, çocuk, dahiliye, ortopedi, üroloji, ağız ve diş sağlığı, deri ve zührevi hastalıklar ile verem, zatürre, sıtma gibi hastalıklar anlaşılmakta idi.

Geçtiğimiz birkaç on yılda ise; Sağlıklı yaşam düşüncesi çerçevesinde obezite, diyabet, kalp ve damar ile solunum yolu hastalıkları ile mücadele ve ruh sağlığı gibi konular önem kazanmıştır. Sigaranın toplum sağlığı üzerinde zararlı etkilerinin azaltılması yönünde ülkemizde ciddi kazanımlar elde edilmiştir. Özellikle vurgulamak gerekirse Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kriterlerine göre, sigaranın zararları konusundaki aldığı ciddi önlemlerle, DSÖ’den dünyada en yüksek puanı alan ilk ülke olmuştur. Türkiye’nin “sigara konusundaki” kazanımları Dünya’da bir başarı öyküsü olarak kabul edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirttiğine göre Türkiye, son yıllarda çok az sayıda ülkenin yapabildiğini gerçekleştirmiş, kısa bir sürede sağlık ve sağlık sistemi çıktılarını çarpıcı oranda iyileştirmiştir. Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı da 2002 yılında % 1,8 iken 2012’de % 4,4
olmuştur. Etkileyici olan bir başka nokta da sağlık sektörüne duyulan genel memnuniyetin 2003’te % 40’dan, 2011’de %76’ya çıkmasıdır. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı ülkemizde en fazla bütçeye sahip olan bakanlıkların başında gelmekte olup bütçesi 2012 yılında yüzde 16.7 artışla yaklaşık 17 milyar TL olarak kabul edilmiştir.

Yukarıda bahsettiğim “klasik sağlık konuları” dışında; artık günümüzde aile hekimliği, evde bakım, yaşlı sağlığı, toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, aşı uygulamaları, koruyucu teşhis tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam, organ ve doku nakli, diyaliz, üreme sağlığı, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları, aşı ve hijyen kampanyaları, Türkiye’de hızlı bir gelişim sürecinde olan sağlık turizmi uygulamaları, afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri, tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditleri, zehirlenmeler, engellilik ve engellilere yönelik sağlık hizmetleri, hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik gelişmeler, “Sağlıkta Şiddet” gibi konular hızla toplumun gündemine girmiştir.

Ülkemizde son 10 yılda artan hava ve karayolu seyahatleri sonucu; Seyahatlerde uyulması gerekli sağlık kuralları, dünyadaki salgın hastalıklar, seyahatlerin sağlık üzerindeki etkileri, özellikle yaşlı hacı adaylarına yönelik seyahat tavsiyeleri ve ilaç kullanımı ile ilgili konular, sağlık bilgi sistemlerinin ülke çapında kullanımını yaygınlaştırmak, bu alanda geliştirilen e-Devlet uygulamaları ile koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarını milyonlarca yurttaşımızı yakından ilgilendirir hale gelmiştir.

Birçok ülke televizyonlarında haber, ekonomi, müzik, belgesel, spor, futbol, enerji, moda, ev, hobi, alışveriş, dini yayınlar, sanat, sinema, çizgi film, satranç, golf, müzecilik, mücevher ve takı, güreş, boks gibi TV kanallarının yanında özellikle gelişmiş ülkelerde “Health Channel, Fitness TV veya Wellness TV” gibi Sağlık ve Zindelik konulu kanallar da bulunmaktadır. Ülkemizde de sağlık konuları birçok kanal da yaygın olarak yer almaktadır. Fakat yalnızca sağlık konularının işlendiği bir TV kanalı bulunmamaktadır.

Modern devletler, vatandaşlarının haber alma ve kamusal bilgilenme hakkı için tesis ettiği kitle iletişim araçlarının yanında, onların sağlıklı bireyler olması içinde iletişim ve bilgilenme yatırımları yaparlar.

Günümüzde her konuda olduğu gibi sağlık konusunda bir çok bilgi, toplumun eğitim düzeyi yüksek kesimleri tarafından; dergiler, konferanslar, gazeteler ve özellikle internet’ten alınabilmektedir. Ama bu kaynaklardan bilgiyi alabilmek için bazı özel nitelik ve şartlar da gerekebilmektedir. Örneğin internet hizmetinin hala yüksek olan bedeli veya yaşlı kitlemizin büyük oranda internet okuyazarlığı olmaması gibi. Fakat TV yayınları toplumun tümü tarafından kolaylıkla ve bedelsiz olarak izlenip anlaşılabilmektedir. Böyle bir sağlık kanalının kamu yayıncılığı eliyle yapılması Sağlık’ta zaman zaman tartışmalı olan ve suistimal edilebilecek olan konularda da “Kamu Yayıncılığı Ciddiyetini” getirecektir. Bu kanal, ülkenin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve farkındalığın artmasına ciddi katkılar da sağlayacak ve sonuçta sağlık kurumları üzerindeki yükü de azaltacaktır.

TRT Haber, TRT Belgesel, TRT Türk, TRT Anadolu, TRT Avaz başta olmak üzere tüm kanalları başarıyla çalıştıran TRT Kurumu, umarım pek yakında topluma ciddi hizmetler sunacak TRT Sağlık kanalını da hizmete sunar.