SON TV

Gayrifaal olan işyeri işverenlerinden Sosyal güvenlik destekleme primi kesilir mi?

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP), 1479 sayılı Kanuna eklenen Ek 20 nci madde ile uygulamaya başlanmıştır. Buna göre 1479 sayılı Kanuna tabi olup ta yaşlılık aylığı alanlardan herhangi bir işverene bağlı olmadan,  kendi adına çalışmaya devam eden veya daha sonra kendi adına çalışmaya başlayanların aylığından aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren çalışmanın sonladığı tarihe kadar % 10  oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) kesileceği bildirilmiştir.

Yine, 506 Mülga ve 5434 Mülga sayılı Kanunlara göre emekli aylığı bağlananlardan kendi adına bağımsız olarak çalışmaya başlayanlar için 02/08/2003 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmeye başlanmıştır. Buna göre kendi adına bağımsız olarak çalışmaya başlayanlardan çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, Mülga 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi getirilmiştir.

5510 sayılı Kanununu yürürlüğe girdiği tarih olan 01/10/2008 tarihine kadar %10 olarak kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi 2008 yılı sonuna kadar %12 olarak uygulanmış ve takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak % 15 olarak sabitlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun Geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;
"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30  uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır."  denilmektedir.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27/01/2015 tarih 516181 sayılı Genel Yazı da;
" Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararlarında da gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefiyet kaydı devam ettiği halde gayri faal olduğunu belgeleyenlerden sosyal güvenlik destek primi alınmaması gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre, faaliyetlerinin olmadığını belgeleyen gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şirket ortakları hakkında sosyal güvenlik destek primi yönünden aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir.

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi Kurumumuza ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.

2) Şirket ortaklarının, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Ticaret sicil memurluğundan temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi Kurumumuza ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılacaktır.

3) Yukarıda açıklanan şekilde sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılanlardan yersiz tahsil edilen sosyal güvenlik primi iade edilecektir. " denilmektedir.

Bu kapsamda, emekli aylığı alan ve bir işyeri sahibi olan işverenlerin ilgili Kanun ve Genel Yazı hükümleri çerçevesinde işyerinin gayri faal olduğunu İlgili Kamu kurum ve kuruluşlardan aldıkları belgelerle kanıtlamaları halinde emekli aylıklarından Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmeyecektir. Ayrıca gayri faal olduktan sonra kesilmeye devam Sosyal Güvenlik Destekleme Primlerini de geriye doğru alabileceklerdir.