SON TV

Eksik gün bildirimine dikkat!

I-GİRİŞ 
    Bilindiği üzere, 4/a kapsamındaki sigortalılarının 30 günden az bildirilmesi durumunda işverenlerin eksik çalışmalar ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri Kuruma verme uygulaması 08.09.1999 tarihli 4447 sayılı Kanun ile başlamıştır. 5510 sayılı Kanunun 86ncı maddesinin dördüncü ve beşinci paragraflarında "Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.
    Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesigereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz gündenaz bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanunhükümlerine göre tahsil olunur."denilerekuygulamaya devam edilmiş ve eksik gün bildirimi vermesi gereken işverenlerin çalıştırdıkları kişi sayısına göre kuruma verme zorunluluğunda daraltma yapılmıştır.

II-EKSİK GÜN BİLDİRGESİNİ KİMLER NASIL VERMELİ
    
    Eksik gün bildirimi hakkında yayınlanan 28.08.2008 tarih 26981 sayılı Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında eksik gün bildirgesinin kimlerin verip vermediği açıklanmıştır. Bu fıkrada Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile Kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ait eksik gün bildirimlerinin Aylık prim hizmet belgesinde belirtilmesi şartıyla sadece Eksik gün bildirim belgesini (Ek-10) vermeleri yeterli olmaktadır. Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ve Kamu işyerlerininEk-10 verme zorunluluğu 12.05.2010 tarih 27579 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 102inci maddesinin 14 üncü fıkrası ile "Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz." kaldırılmıştır. Bu kapsam dışında kalan özel sektör işyerleri Eksik gün bildirgesini aylık prim hizmet belgesinin verilme süresi olan ayın 23 ne kadar Kuruma elden verir veya APS, İadeli Taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.
    Eksik bildirim verilmesi ile ilgili daha sonra yapılan değişikliklerle işverenlere çalıştırdıkları sigortalı sayısına göre verilmeme durumu getirilmiştir.
    İlk olarak 16.06.2011 tarih 27966 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 102 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında yapılan "Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.” değişiklikle 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri için EK-10 verme zorunluluğu kaldırılmıştır.
    12.04.2012 tarih 28267 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yapılan değişiklikle " Aynı Yönetmeliğin 102 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “kesinleşen” ibaresi metinden çıkartılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve ondördüncü fıkrasında yer alan “50” sayısı “30” olarak değiştirilmiştir." 30 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri için Ek-10 verme zorunluluğu kaldırılmıştır.
    21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle " Aynı Yönetmeliğin 102 inci maddesininondördüncü fıkrasında yer alan“30” ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir." 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri özel sektör işyerleri için Ek-10 verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

III-EKSİK GÜN BİLDİRGESİ VERME ZORUNLULUĞU OLAN İŞYERLERİ    

    21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Ek-10 verme zorunluluğu devam eden "10(0-9) sigortalının altında çalıştıranlar" işyerleri Ek-10 bildirgesinin ekinde eksik günü kanıtlayan belgelerden sonradan düzenlenebilirnitelikte olanları (ücretsiz izin belgeleri, puantaj kayıtları vb.) aylık prim hizmet belgesinin verilme süresiolan ayın 23 üne kadar Kuruma elden vermesi veya APS, İadeli Taahhütlü ya da taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir.
    30 gün az çalışması olanların için verilen Ek-10 belgesinin ekinde,
a)    Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
b)    Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeleri,
c)    Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
d)    Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
e)    Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,
süresi içinde verilmesi gerekmektedir.  

IV-EKSİK GÜN BİLDİRİMİNİN SÜRESİ DIŞINDA YAPILMASI
    
    5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin c fıkrasında "86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;
–    Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
–    Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
idari para cezası uygulanır." denilmektedir.
    Ek-10 bildiriminin süresi dışında verilmesi veya süresi içinde verilmesi rağmen eksik gün sebebinin sonradan düzenlenen belgelerden oluşmasına rağmen ekinde vermeyen işyerleri için Kurum tarafından istenilen ek bildirge tebligatının tebliğ olmasından itibaren 1 aylık sürede işveren tarafından ek bildirge verilmesi halinde "Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,"
    Eksik günden kaynaklanan ek bildirgenin tebliğ tarihinden 1 aylık süre geçtikten sonra Kurumca resen düzenlenmesi halinde "Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında," idari para cezası uygulanır.
Her iki ceza türünden uygulanacak idari para ceza tutarı aylık asgari ücretin iki katını geçemez.

V-10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ 

    21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerlerinin Kuruma Ek-10 vermemesi bu belgeleri düzenlemeyeceği manasına gelmemektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin (a) fıkrasında "İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlarına göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle, Kamu idareleri 30  yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadırlar ." denilmektedir.
Yukarıda Yönetmelik maddesinden anlaşılacağı üzere Ek-10 bildirimi Kuruma verme zorunluluğu olmayan işyerleri (10 ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenler) eksik güne sebep olan belgeleri işyerlerinde düzenleyerek ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 yıl süreyle saklamaları gerekmektedir.

VI-2013/07 DÖNEMİ ÖNCESİNDE EK-10 VERME SÜRESİNİ GEÇİREN İŞYERLERİ,
    
Bilindiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 7 inci maddesinde;
Birinci fıkrası, “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.”
İkinci fıkrası, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.”denilmektedir.
Yukarıda ki 5237 sayılı Kanunun ilgili fıkralarından da anlaşılacağı üzere 2013/Temmuz dönemi öncesi(2011/Şubat ila 2012/Mart ayları arasında 50 ve üzerinde, 2012/Nisan ila 2013/Haziran aylarında 30 ve üzerinde) Ek-10 bildirimini vermekle yükümlü oluptavermeyen işyerleri için Kurum tarafından eksik beyanlar nedeniyle Ek bildirge tebligatı gönderilecek ama Ek bildirgeden doğacak olan İdari para cezası uygulanmayacaktır.
2013/Temmuz ayı ve sonrasında 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri için Ek-10 vermeyen veya eksik beyana ait sonradan düzenlenebilecek belge statüsüne ait evrakı eklemeyen işyerleri için İdari para cezası uygulaması devam edecektir.

VII-SONUÇ

    Eksik gün "30 gün çalışanların haklarını korumak, Kurum gelirlerini artırmak" amacıyla başladığı 2000 yılından 2013 yılına kadar değiştirilerek gelen ve devam edilen uygulamasosyal güvenlik bilincinin artmasıyla birlikte işveren lehinde yapılan düzenlemelerle devam etmektedir.
    Son yapılan düzenlemelerle birlikte puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunması zorunluluğu getirilmesi sigortalı lehine yapılan faydalıbir düzenleme olmuştur.
    Ek-10 bildirimi zamanla Kuruma verilmekten çıkartılarak işverenlerin işyerlerinde eksik günden kaynaklanan belgeleri düzenleyerek Kanun da belirtilen süre içerisinde muhafaza etmelerinin sağlanması gerektiği kanaatindeyim.

                                                                                                                   [email protected]