SON TV

Bu teşvikten yararlanın

I-GİRİŞ
Bilindiği üzere, 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi işveren hissesi desteğinin yer aldığı geçici 10 uncu madde eklenmiştir. Bu düzenleme 6111 sayılı Kanunla sigorta prim desteklerinde yapılan düzenlemeler 1/3/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. En son 31.12.2015 tarihinde işe giren sigortalı ile teşvik süresi bitmiş olacaktır. Makalemiz de teşvikten kimler nasıl faydalanır 2011/45 sayılı Genelge eşliğinde açıklamaya çalışacağız.  
II – TEŞVİKTEN FAYDALANMA ŞARTLARI 
    4447 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen sigorta primi teşvikinden faydalanabilmek için;
Sigortalı yönünden;
a) 01/03/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) 18 yaşından büyük olması, 
c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, 
d) Fiilen çalışması, 
İşyeri yönünden;
Özel sektör işverenlerine ait olması, 
b) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 
c) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, 
d) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi, 
e) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
    Yukarıda belirtilen şartlar genel şartlar olup, aşağıda belirtilen şartlar ise teşvik süresini etkileyen şartlardır.
a) Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı, 
b) İşe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İŞKUR kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 
c) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,
III- İŞVERENİN TEŞVİKTEN FAYDALANMASI HALİNDEKİ KAZANCI
    4447 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
    Fakat 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi teşvikinden faydalanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunda öngörülen 5 puanlık indirimden faydalanılması halinde 5 puanlık indirim düştükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk eden primlerden dolayı faydalanılacaktır. 
Örnek: 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle 10 sigortalı için düzenlenmiş aylık prim hizmet belgesinde;
Prim ödeme gün sayısı toplamının: 300 
Prime esas kazanç tutarı toplamının ise: 18.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 
18.000,00 * 5 / 100 = 900,00 TL, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak tutar, 
18.000,00 * 15,5 / 100 = 2.790,00 TL 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesinden yararlanılacak tutar, 
18.000,00 * 14 / 100 = 2.520,00 TL sigortalı hissesi olup işveren tarafından ödenecek tutar, olacaktır. 
Örnekte görüldüğü üzere işverenin 6111 sayılı teşvikten faydalanmaması halinde ödeyeceği tutar 6.210,00 iken faydalandığında ödeyeceği tutar 2.520,00 TL düşmekte olup, işverenin kazancı 3.690,00 TL olduğu görülmektedir.
IV-ALT İŞVERENİ OLAN İŞYERLERİNİN DURUMU
    4447 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında ki teşvikten alt işvereni olan ve alt işverence çalıştırılan sigortalılarda Kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde teşvikten faydalanabilirler.
    Ancak asıl işverenin hem kendisinin hem de alt işverenin, alt işverenin ise yalnızca kendisinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
    Ayrıca asıl işveren ve alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması gerekmektedir.

V-DESTEK KAPSAMI DIŞINDA KALAN SİGORTALILAR
    İlgili  destekten sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar destek kapsamı dışında kalmaktadır.

VI-ÖRNEK ORTALAMA HESAPLANMASI

Ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. 

 

 VII-SONUÇ
    6111 sayılı  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi işveren hissesi desteğinin yer aldığı geçici 10 uncu madde işverenlerin prim yükünü bir nebze de olsa hafifletmiştir. Bu gibi teşviklerin uygulanması hem ülke ekonomisinin canlanmasına hem de Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.