SON TV

Yemek ödemelerinden SGK primi kesilir mi?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80 inci maddesinde,
    “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.
a) Prime esas kazançların hesabında; 
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır. 
b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa  tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. 
c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.” denilmektedir.
Bu kapsamda prime tabi olan, olmayan ve kısmen prime tabi olan kazançlar yukarıda belirtilmiştir. Bu durum dışında her ne adla olursa olsun tüm ödemeler ile aynı yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prim kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.
Aynı zamanda 01/09/2012 tarih 28398 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinin 7.7- Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar başlığının alt başlığında 7.7.1- Yemek Paraları (Yardımı) ;

"Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6  sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar,

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,
Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Yemek Parası,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Öte yandan, sigortalılara ay  içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir." denilmektedir.

2015 yılı için belirlenen yemek parası istisna tutarları;

01/01/2015 ile 30/06/2015 tarihleri arasında; 40,05 TL x %6 = 2,40 TL (Günlük)

01/07/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında; 42,45 TL x %6 = 2,55 TL (Günlük)

 Örnek- Aylık brüt kazancı 3.500,00 TL olan (A) sigortalısına 2015/Ocak ayında 20 gün karşılığında 300 TL yemek parası ödenmiştir. Yemek parası adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı

40,05 TL X % 6 X 20 Gün= 48 TL (İstisna Tutarı)

300 TL – 48 TL= 252 TL ( Prime Esas Kazanca dâhil edilecek yemek parası).

Bu kapsamda, ilgili Kanun ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde Multinet, Ticket vb. kartlar aracılığıyla çalışanlara yemek yemeleri için yüklenen bedellerin günlük yemek parası istisnası olan (günlük asgari ücretin) %6‘sını geçmesi halinde geçen bedelin yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı Sosyal Güvenlik prime esas kazançlarına dâhil edilmesi kanaatindeyim.