SON TV

Yeni torba Bağkur sigortalılarına neler getirdi?

23.04.2015 tarih 29335 sayı ile Resmi Gazete de yayınlanan 6645 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler ile birlikte Bağ-kur sigortalılarına yeni haklar verildi.

Emekli olup da kendi adına bağımsız olarak çalışanların aylığından 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında % 15 oranında kesinti yapılmaktaydı. Emekli aylığından yapılan bu kesinti 6645 sayılı Kanunla (Torba Kanun) ile birlikte % 10 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 01.07.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Emekli aylıklarından hem daha az kesinti olacak hem de 01.Temmuz.2015 tarihi itibariyle aylıklarında % 5 + Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak olan zamla birlikte bir artış olacak.

Torba kanunla, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu madde de Bağ-kurlu çalıştırdığı işçiden (sigortalıdan) daha az prim ödeyemez hükmü mevcuttu. Bu hüküm 6645 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun kaldırılan maddesi kapsamında res’en Bağ-kur primleri yükseltilen sigortalılar bu yükselmeden kaynaklı fark prim borçlarını sildirebilme ve primlerini ödeyenlerinde ödedikleri farkları talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bağ-kur sigortalıların 12 ay ve üzerinde borcu olanlara sildirme hakkı verilmiştir. 5510 sayılı Kanuna 6645 sayılı Kanunla eklenen Geçici 63 üncü madde ile birlikte Kanun yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar 12 ay ve üzerinde prim borcu olanların bu prim borçlarını 01.05.2015 tarihinden itibaren 3 ay içinde ödememeleri veya bu borçlarını yapılandırmamaları halinde tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulacaktır. Prim borçlarını yapılandırmış olanlar veya bir kısmını ödemiş olanların ödedikleri prim hangi aya denk geliyorsa o ay sonundan itibaren sigortalılıkları durdurulacaktır.

Bu kapsamda Bağ-kur borçlarını sildiren sigortalılar veya hak sahipleri bu süreleri ihya etme hakkına sahip olacaklar. İhya talebinde bulunulan tarihteki prime esas kazançlar üzerinden hesaplama yapılarak tebliğ edildikten sonra 3 ay içerisinde ödemeleri halinde bu süreler hizmet süresi olarak değerlendirilecektir.

Bağ-kur prim borcu 12 ay ve üzerinde olup da borcu sildirdikten sonra faaliyetine devam eden 4/b sigortalıları 01.05.2015 tarihinden itibaren prim ödemeye devam edecekler.

Ayrıca borcu silinen Bağ-kurlular için ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 01.01.2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası borcu tahakkuk ettirilmeyecek.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte Bağ-kur sigortalılarına bir nebze de olsa aylıklarında artış meydana geldi ve borçlarından dolayı sağlık aktivasyonu yaptıramayanlara borçlarını sildirip sağlıktan faydalanmaları için bir fırsat tanınmış oldu.