SON TV

A.Ş. Yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağı SSK’lı olabilir mi?

ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAYAN ORTAĞI 
KENDİ İŞYERİNDE 4A (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞABİLİR Mİ?

Öncelikle kimlerin Ssk (4/1-a) ve Bağ-kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olması gerekiyor 5510 ve 1479 sayılı kanunlara bir bakalım.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a ve b bentlerine göre sigortalı olması gerekenler;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3)Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar, 
sigortalı sayılmışlardır.

5510 sayılı Kanunun ilgili maddesinden anlaşıldığı üzere bir çalışanın Ssk (4/a) kapsamında sigortalı olması için hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılması gerekmektedir. 

5510 sayılı Kanuna göre kişinin Bağ-kur (4/b) kapsamında sigortalı olabilmesi için hizmet akdine dayalı olamadan kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışması gerekmektedir.

Ayrıca Anonim şirketi ortaklarının Bağ-kurlu olabilmesi için yönetim kurulu üyesi olması şartı getirilmiştir. 

Anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklarına 01.10.2008 tarihinden itibaren Bağ-kur kapsamında sigortalılıklarının devam ettirilebilmesi içinde 6 ay içinde yazılı talepte bulunma hakkı verilmiş olup, bu hakkı kullanmayan ortakların Bağ-kur sigortalılıkları 01.10.2008 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.    

1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre Bağ-kur kapsamında sigortalı sayılanlar;

"Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 

a) Esnaf ve sanatkarlar, tüccar, sanayici ve borsa ajan ve acentaları, mimar ve mühendisler, sigorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabibler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 

b) Kollektif şirketlerin ortakları, 

c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 

d) Limited şirketlerin ortakları, 

e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 

f) Donatma iştirakleri ortakları, 

g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 

h) Kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmakla beraber gelir vergisinden muaf olanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar." denilmektedir.

1479 sayılı Kanunda başlığımıza konu olan Anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortağı da Bağ-kur kapsamında sigortalı sayılmıştır.
İlgili Kanunların maddelerini hatırladıktan sonra konumuz olan anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortaklarının kendi işyerinde hangi kapsamda ve hangi tarihten itibaren 4/1-a kapsamında sigortalı olarak çalışabilirler bir bakalım.

Anonim Şirketi Kurucu Ortaklarının 4/1-a(SSK) Kapsamında Sigortalılığı;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 03.07.2015 tarih 347 sayı ile yayınlanan 2015/19 sayılı Genelge ile konu bir netliğe kavuşturulmuştur.
 İlgili Genelge de;

"Anonim şirketi kurucu ortakları 01.10.2008 tarihinden sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmadıklarından kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı hizmet akdine tabi çalışmaları kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilmesinde sakınca bulunmamakta olup, geçici 22 nci madde kapsamında prim ödemekte iken kendi işyerlerinden (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin de iradelerini (a) bendi sigortalısı olma yönünde kullandıkları hususu dikkate alınarak geçici 22 nci madde gereğince devam ettirilen (b) bendi sigortalılıkları sone erdirilecektir." denilmektedir. 

Yukarıda ki ilgili Genelge hükümlerinden de anlaşıldığı üzere anonim şirketi yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortakları 01.10.2008 tarihinden sonra kendi işyerlerinde hizmet akdine tabi olarak çalışmaya başlamaları halinde kendi işyerlerinde 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olabilme imkânı sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2015/19 sayılı Genelge muallakta kalan bu meseleyi açığa kavuşturarak bu kapsamda olan şahısları rahatlamıştır.