SON TV

HSK 2021 ilke kararları ve takvimi ile ilgili son dakika!

HSK 2021 ilke kararları ve takvimi ile ilgili son dakika!

Adalet Gündemi’nde yer alan bilgiye göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından çalışmalarına devam edilen 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz (Ana) Kararnameleri’ne ilişkin sürecin önümüzdeki hafta tamamlanarak ilke kararlarının ve kararname takviminin açıklanması bekleniyor. Bütün teşkilatın gözü bu ilke kararlarında…

Takvim ve kararların açıklanması ardından tüm bilgileri SON.TV’den okuyabilirsiniz.

*

Bilindiği gibi Adli Yargı 2020 Yılı Ana Kararnamesi Prensipleri 19 madde şeklinde yayınlanmıştı.

ADLİ YARGI 2020 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ

1-Sürelerin hesaplanmasında 31/12/2020 tarihinin esas alınmasına; yabancı dil eğitimi, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler, çalıştıkları yerlerdeki hizmet sürelerine dahil edilmeyerek, meslekte fiilen geçen sürelerin dikkate alınmasına,

2-Bölge atlatılmak suretiyle üst bölgelere atananların görev yapacakları sürelerin alt bölge hizmetinden sayılmasına,

3-Eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının süre ve bölge yönünden atamalarının, Prensiplerin 4, 5 ve 6. maddeleri hariç olmak üzere, kıdemli eşin kıdemsiz eşe tabi olacak şekilde yapılmasına,

4-Dört veya beşinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;

 1. a) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
 2. b) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına; eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,

5-İki veya üçüncü bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;

 1. a) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına; eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,
 2. b) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayanlardan meslekte üç yılını doldurup henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına; eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlayanlardan meslekte kıdemli eşin üç yılını doldurup henüz dört yılını doldurmaması koşuluyla atamalarının üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına (kıdemli eşin bulunduğu yerde dört yılını tamamlaması, kıdemsiz eşin ise bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte henüz üç yılını doldurmaması koşuluyla atamalarının üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına),

6-Kura ile birinci bölge olan mahallere (veya diğer bölgelere atanıp bu yerdeki hizmet süresini tamamlamadan birinci bölge mahallere) atananlar bakımından, bulunduğu yerde üç yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına; eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise kıdemli eşin bulunduğu yerde üç yılını, kıdemsiz eşin ise iki yılını tamamlaması koşuluyla atamalarının üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,

7-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, merkez nüfusu bir milyonun altında olan mahallerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde on yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, bölge adliye mahkemelerine veya bir başka birinci bölgeye yapılmasına,

8-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan birinci bölge ilk derece mahkemelerinde çalışmakta olup, hâlen nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde görev yapanlardan bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak atamalarının, kıdem durumlarına göre bölge adliye mahkemelerine veya bir başka birinci bölgeye yapılmasına,

9-Daha önce Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il veya ilçelerin herhangi birinde çalışmayan ve hâlen diğer coğrafi bölgelerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp birinci sınıfa

 

ayrılanların; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ile ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle kararname kapsamına alınarak atamalarının değerlendirilmesine,

10-Birinci bölge ilk derece mahkemeleri bakımından;

 1. a) Bulunduğu yerde beş yılını, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının bir başka birinci bölge yerlere değerlendirilmesine; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Hatay, Tekirdağ ve Muğla bakımından il içi tayinlerde ise bulunduğu yerde en az üç yıl çalışma şartının aranmasına,
 2. b) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte byılını dolduranların ise talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri ve kıdem durumları dikkate alınarak, atamalarının İstanbul Adliyelerine (Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece) yapılmasının değerlendirilmesine,

11-İlk derece mahkemelerinden Yargıtay Tetkik Hâkimliğine yapılacak atamalarda; öncelikli olarak Yönetmeliğe uygun mazereti bulunanlar olmak üzere, Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamına girenlerin önceki görev yerleri, terfi, sicil ve kıdem durumları dikkate alınarak taleplerinin değerlendirilmesine,

12-Bölge adliye mahkemeleri bakımından;

 1. a) Son görev yerinde çalıştığı süreye bakılmaksızın;

a-1) Bölge adliye mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

a-2) Bölge adliye mahkemesi üyeliklerine, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

a-3) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına, meslekte en az sekiz yıl görev yapmış olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

 1. b) Daire başkanı  olarak  atananlar  için  asgari  hizmet  süresinin  dört  yıl,  üye  ve

Cumhuriyet savcısı olarak atananlar için ise üç yıl olarak uygulanmasına,

 1. c) Mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, üye ve Cumhuriyet savcılarından bulunduğu yerde üç yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının öncelikle bir başka bölge adliye mahkemesine, olmadığı takdirde ilk derece mahkemesine yapılmasına,

13-Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ve Tetkik Hâkimleri bakımından;

 1. a) Yargıtay’da beş yılını tamamlayanların talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri, terfi, kıdem ve Yargıtay’ın ihtiyaç durumu dikkate alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,
 2. b) Bölge adliye mahkemelerine terfi, kıdem ve Yargıtay’ın ihtiyaç durumu dikkate

alınarak, öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

14-Avukatlık mesleğinden hâkim veya Cumhuriyet savcılığına geçenler bakımından;

 1. a) Meslekte henüz beş yılını doldurmayanların, en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerinde ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçelerinde bulunan ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
 2. b) Prensiplerin ilgili maddelerine göre, kararname kapsamında olanların, talepte bulunurken dilekçelerinde en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerini ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçeleri belirtmeleri gerektiğine,

15-Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca bölge derecesi 2 iken 1 olarak değiştirilen Manavgat Adliyesine kura ile atananlar bakımından; üç yılını dolduranların Prensiplerin 6. maddesine göre kapsama alınarak, üç, dört veya beşinci bölge yerlere, dört yılını dolduranların ise Prensiplerin 5-a maddesine göre kararname kapsamına alınarak birinci bölge yerlere atamalarının yapılmasına, ilgililerin Prensiplerin 10. maddesine göre talebe bağlı olarak yapılacak atamalarında bu yere bölge derecesi değişikliğinden önce atananlar bakımından bulunduğu yerde iki yıl koşulunun aranmasına,

 

16-Kararname kapsamına girmek kaydıyla, hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına, Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçmeye yönelik taleplerin, ihtiyaç durumuna göre değerlendirilmesine, aynı yerde hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçiş taleplerinin kabul edilmemesine,

17-Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların, mazeretlerine ilişkin bilgi ve

belgelerini eksiksiz olarak atanma talep formu ile birlikte göndermelerine,

18-Eşi başka kamu kurumunda çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının taleplerinin, eşin mensup olduğu meslek ve kurumun özelliği ile talep edilen yerlerin iş ve kadro durumu dikkate alınarak ihtiyaca göre değerlendirilmesine,

19-Performans değerlendirmesi bakımından;

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35. maddesinin beşinci fıkrasındaki “Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanunun 46. maddesinin son fıkrasındaki “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 4. maddesinin beşinci fıkrasındaki aynı mahiyetteki düzenlemelerden hareketle;

 1. a) 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa eklenen geçici 19. maddesi gereğince, disiplin cezası affedilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği 12/12/2014 tarihinden sonra Genel Kurul tarafından disiplin cezası kaldırılanlar veya cezasının değiştirilmesi sonucu bir başka cezaya çevrilenler hariç olmak üzere, yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine,
 2. b) Yönetmeliğin 3. maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2013 yılı ve öncesi atanıp da, 2015 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
 3. c) Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı/PDGFSR “zayıf/yetersiz” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölgeye atanmalarına,
 4. d) Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ilgili ilke kararları uyarınca;

d1) Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

d2) Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

 1. e) Haklarında soruşturma yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmasına,

Karar verilmiştir.