SON TV

HSK 2021 prensip kararları ve kararname takvimi açıklandı

HSK 2021 prensip kararları ve kararname takvimi açıklandı

Yargı dünyasının merakla beklediği 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ne ilişkin Prensip Kararları ve Kararname Takvimi açıklandı.

ADLİ YARGI 2021 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ

1-Sürelerin hesaplanmasında 31.12.2021 tarihinin esas alınmasına; yabancı dil eğitimi, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler, görev yaptıkları yerlerdeki hizmet sürelerine dâhil edilmeyerek, meslekte fiilen geçen sürelerin dikkate alınmasına,
2-Bölge atlatılmak suretiyle üst bölgelere atananların görev yapacakları sürelerin alt bölge hizmetinden sayılmasına,
3-Eş olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının süre ve bölge yönünden atamalarının, Prensiplerin 5, 6 ve 12. maddelerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kıdemli eşin kıdemsiz eşe tabi olacak şekilde yapılmasına,
4-Dört veya beşinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu
dikkate alınmak suretiyle iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise
kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,
c)2020 yılı Ana Kararname Prensiplerinin 5/b maddesi uyarınca, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapmakta iken dört veya beşinci bölgeye atananların
talep etmeleri halinde atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına, 5-Üçüncü bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının iki veya bir başka üçüncü bölgeye yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına (eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlaması, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla, bu durumdaki meslektaşlarımızın da kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),
6-İkinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların
bu bölgedeki ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına,
Bu kapsamda olup Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanların
talep etmeleri halinde atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına (eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlaması, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla, bu durumdaki meslektaşlarımızın da kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),
7-Kura ile birinci bölge olan mahallere atananlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların
bu bölgedeki ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına,
Bu kapsamda olup Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanların
talep etmeleri halinde atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde dört yılını tamamlayanların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,
8-Merkez nüfusu bir milyonun altında olan mahallerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde on yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, bölge adliye mahkemelerine veya merkez nüfusu bir milyonun üzerinde olan mahallerdeki birinci bölge yerlere yapılmasına,

9-Daha önce Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il veya ilçelerin herhangi birinde görev yapmayan (veya kısa süreli görev yapan) ve hâlen diğer coğrafi bölgelerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp birinci sınıfa ayrılanların; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ile ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle kararname kapsamına alınarak atamalarının, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki birinci bölge yerlere veya bölge adliye mahkemelerine yapılmasının değerlendirilmesine,
10-Birinci bölge ilk derece mahkemeleri bakımından;
a)Bulunduğu yerde beş yılını, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise
bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının bir başka birinci bölge yerlere değerlendirilmesine; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Hatay, Tekirdağ ve Muğla bakımından il içi birinci bölgeden birinci bölgeye yapılacak atamalarda ise bulunduğu yerde en az üç yıl görev yapma şartının aranmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların ise talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri ve kıdem durumları dikkate alınarak, atamalarının İstanbul Adliyelerine (Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece) yapılmasının değerlendirilmesine,
11-Bölge adliye mahkemeleri bakımından; a)Son görev yerindeki süreye bakılmaksızın;
a-1)Bölge adliye mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
a-2)Bölge adliye mahkemesi üyeliklerine, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
a-3)Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına, meslekte en az sekiz yıl görev yapmış olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
b)Daire başkanı olarak atananlar için asgari hizmet süresinin dört yıl, üye ve Cumhuriyet savcısı olarak atananlar için ise üç yıl olarak uygulanmasına,
c)Mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, daire başkanlarından bulunduğu yerde dört yılını, üye ve Cumhuriyet savcılarından ise bulunduğu yerde üç yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının öncelikle bir başka bölge adliye mahkemesine, olmadığı takdirde ilk derece mahkemesine yapılmasına,
12-Yargıtay Tetkik Hâkimliği bakımından;
a)Yargıtay’ın ihtiyacının bulunmaması nedeniyle Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atama
yapılmamasına,
b)Yargıtay tarafından yapılan ihtiyaç çalışması neticesinde belirlenen tetkik
hâkimlerinden;
b-1)Meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak
atamalarının iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
b-2)Meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak
atamalarının birinci bölge yerlere veya atanma şartlarını sağlaması halinde bölge adliye mahkemelerine yapılmasına (eşi hâkim ve Cumhuriyet savcısı olanlar bakımından, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),
b-3)Daha önce Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il veya ilçelerin herhangi birinde görev yapmayanlardan (veya kısa süreli görev yapanlardan) birinci sınıfa ayrılanların; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ile ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle atamalarının bu coğrafi bölgelerdeki birinci bölge yerlere veya bölge adliye mahkemelerine yapılmasının değerlendirilmesine,

13-Avukatlık mesleğinden hâkim veya Cumhuriyet savcılığına geçenler bakımından; a)Meslekte henüz beş yılını doldurmayanların, en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerinde ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçelerinde bulunan ilk
derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
b)Prensiplerin ilgili maddelerine göre, kararname kapsamında olanların, talepte
bulunurken atanma talep formlarının açıklama kısmında en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerini ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçeleri belirtmeleri gerektiğine,
14-Erkek meslektaşların kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il; kadın meslektaşların ise bekârlar için kendisinin, evli olanlar için evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il merkez nüfusunun yedi yüz elli binin altında olması halinde bu mahallerdeki il ve ilçelerin ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
15-Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olmak kaydıyla, hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçmeye yönelik taleplerin, ihtiyaç durumuna göre değerlendirilmesine, aynı yerde hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçiş taleplerinin kabul edilmemesine,
16-Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların;
a)Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak atanma talep formu ile
birlikte göndermeleri gerektiğine,
b)Prensiplerin 6 ve 7. maddeleri gereğince bir ve ikinci bölgedeki ihtiyaç nedeniyle
görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verilenlerden, eşinin başka kamu kurumunda çalışması nedeniyle farklı bir mahalde görev yapma imkânının bulunamamasından dolayı atanma talebi göndermek isteyen meslektaşlarımızın, taleplerinin eşin mensup olduğu meslek ve kurumun özelliği ile ihtiyaç durumu gözetilerek, öncelikle doğu görevini yapmak üzere atamalarının yapılmasının değerlendirilmesine,
17-Performans değerlendirmesi bakımından;
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35. maddesinin beşinci fıkrasındaki,
“Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanunun 46. maddesinin son fıkrasındaki, “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 4. maddesinin beşinci fıkrasındaki aynı mahiyetteki düzenlemelerden hareketle;
a)Yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine,
b)Yönetmeliğin 3. maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2014 yılı ve öncesi atanıp da, 2015 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
c)Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı “zayıf” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölge yerlere atanmalarına,
d)Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ilgili ilke kararları uyarınca;

d-1)Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
d-2)Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
e)Haklarında soruşturma yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmalarına,
Karar verilmiştir.

ADLİ YARGI 2021 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ
1-Sürelerin hesaplanmasında 31.12.2021 tarihinin esas alınmasına; yabancı dil eğitimi, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler, görev yaptıkları yerlerdeki hizmet sürelerine dâhil edilmeyerek, meslekte fiilen geçen sürelerin dikkate alınmasına,
2-Bölge atlatılmak suretiyle üst bölgelere atananların görev yapacakları sürelerin alt bölge hizmetinden sayılmasına,
3-Eş olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının süre ve bölge yönünden atamalarının, Prensiplerin 5, 6 ve 12. maddelerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kıdemli eşin kıdemsiz eşe tabi olacak şekilde yapılmasına,
4-Dört veya beşinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu
dikkate alınmak suretiyle iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise
kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,
c)2020 yılı Ana Kararname Prensiplerinin 5/b maddesi uyarınca, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapmakta iken dört veya beşinci bölgeye atananların
talep etmeleri halinde atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına, 5-Üçüncü bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının iki veya bir başka üçüncü bölgeye yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına (eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlaması, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla, bu durumdaki meslektaşlarımızın da kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),
6-İkinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların
bu bölgedeki ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına,
Bu kapsamda olup Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanların
talep etmeleri halinde atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına (eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından, eşlerden her ikisinin bulunduğu yerde iki yılını tamamlaması, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla, bu durumdaki meslektaşlarımızın da kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),
7-Kura ile birinci bölge olan mahallere atananlar bakımından;
a)Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların
bu bölgedeki ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına,
Bu kapsamda olup Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanların
talep etmeleri halinde atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,
b)Bulunduğu yerde dört yılını tamamlayanların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle üç, dört veya beşinci bölge yerlere yapılmasına,
8-Merkez nüfusu bir milyonun altında olan mahallerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde on yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, bölge adliye mahkemelerine veya merkez nüfusu bir milyonun üzerinde olan mahallerdeki birinci bölge yerlere yapılmasına,

9-Daha önce Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il veya ilçelerin herhangi birinde görev yapmayan (veya kısa süreli görev yapan) ve hâlen diğer coğrafi bölgelerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp birinci sınıfa ayrılanların; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ile ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle kararname kapsamına alınarak atamalarının, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki birinci bölge yerlere veya bölge adliye mahkemelerine yapılmasının değerlendirilmesine,
10-Birinci bölge ilk derece mahkemeleri bakımından;
a)Bulunduğu yerde beş yılını, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise
bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının bir başka birinci bölge yerlere değerlendirilmesine; Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Hatay, Tekirdağ ve Muğla bakımından il içi birinci bölgeden birinci bölgeye yapılacak atamalarda ise bulunduğu yerde en az üç yıl görev yapma şartının aranmasına,
b)Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların ise talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri ve kıdem durumları dikkate alınarak, atamalarının İstanbul Adliyelerine (Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece) yapılmasının değerlendirilmesine,
11-Bölge adliye mahkemeleri bakımından; a)Son görev yerindeki süreye bakılmaksızın;
a-1)Bölge adliye mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
a-2)Bölge adliye mahkemesi üyeliklerine, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
a-3)Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına, meslekte en az sekiz yıl görev yapmış olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
b)Daire başkanı olarak atananlar için asgari hizmet süresinin dört yıl, üye ve Cumhuriyet savcısı olarak atananlar için ise üç yıl olarak uygulanmasına,
c)Mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, daire başkanlarından bulunduğu yerde dört yılını, üye ve Cumhuriyet savcılarından ise bulunduğu yerde üç yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının öncelikle bir başka bölge adliye mahkemesine, olmadığı takdirde ilk derece mahkemesine yapılmasına,
12-Yargıtay Tetkik Hâkimliği bakımından;
a)Yargıtay’ın ihtiyacının bulunmaması nedeniyle Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atama
yapılmamasına,
b)Yargıtay tarafından yapılan ihtiyaç çalışması neticesinde belirlenen tetkik
hâkimlerinden;
b-1)Meslekte henüz dört yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak
atamalarının iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
b-2)Meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak
atamalarının birinci bölge yerlere veya atanma şartlarını sağlaması halinde bölge adliye mahkemelerine yapılmasına (eşi hâkim ve Cumhuriyet savcısı olanlar bakımından, meslekte kıdemli eşin dört yılını, kıdemsiz eşin ise üç yılını doldurması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına),
b-3)Daha önce Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il veya ilçelerin herhangi birinde görev yapmayanlardan (veya kısa süreli görev yapanlardan) birinci sınıfa ayrılanların; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ile ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle atamalarının bu coğrafi bölgelerdeki birinci bölge yerlere veya bölge adliye mahkemelerine yapılmasının değerlendirilmesine,

13-Avukatlık mesleğinden hâkim veya Cumhuriyet savcılığına geçenler bakımından; a)Meslekte henüz beş yılını doldurmayanların, en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerinde ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçelerinde bulunan ilk
derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
b)Prensiplerin ilgili maddelerine göre, kararname kapsamında olanların, talepte
bulunurken atanma talep formlarının açıklama kısmında en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerini ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçeleri belirtmeleri gerektiğine,
14-Erkek meslektaşların kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il; kadın meslektaşların ise bekârlar için kendisinin, evli olanlar için evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il merkez nüfusunun yedi yüz elli binin altında olması halinde bu mahallerdeki il ve ilçelerin ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
15-Prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olmak kaydıyla, hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçmeye yönelik taleplerin, ihtiyaç durumuna göre değerlendirilmesine, aynı yerde hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçiş taleplerinin kabul edilmemesine,
16-Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların;
a)Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak atanma talep formu ile
birlikte göndermeleri gerektiğine,
b)Prensiplerin 6 ve 7. maddeleri gereğince bir ve ikinci bölgedeki ihtiyaç nedeniyle
görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verilenlerden, eşinin başka kamu kurumunda çalışması nedeniyle farklı bir mahalde görev yapma imkânının bulunamamasından dolayı atanma talebi göndermek isteyen meslektaşlarımızın, taleplerinin eşin mensup olduğu meslek ve kurumun özelliği ile ihtiyaç durumu gözetilerek, öncelikle doğu görevini yapmak üzere atamalarının yapılmasının değerlendirilmesine,
17-Performans değerlendirmesi bakımından;
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35. maddesinin beşinci fıkrasındaki,
“Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanunun 46. maddesinin son fıkrasındaki, “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 4. maddesinin beşinci fıkrasındaki aynı mahiyetteki düzenlemelerden hareketle;
a)Yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine,
b)Yönetmeliğin 3. maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2014 yılı ve öncesi atanıp da, 2015 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
c)Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı “zayıf” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölge yerlere atanmalarına,
d)Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ilgili ilke kararları uyarınca;

d-1)Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
d-2)Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
e)Haklarında soruşturma yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmalarına,
Karar verilmiştir.

*****

İDARİ YARGI 2021 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ I- GENEL PRENSİPLER

1- 2021 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2021 tarihinin esas alınmasına,
2- Eş olan idarî yargı hâkim ve savcıların atamalarının kıdemli olan eşin kıdemsiz eşe tâbi olacak şekilde yapılmasına, kıdemsiz eşin bulunduğu mahalde en az üç yıl süre ile görev yapmış olması halinde ise kıdemsiz eşin kıdemli olan eşe tabi olmasına,
3- Sürelerin hesaplanmasında yabancı dil eğitimi, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler düşüldükten sonra meslekte fiilen geçen sürelerin esas alınmasına,
II- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER
1- Son görev yerinde çalıştığı süreye bakılmaksızın;
a) Bölge idare mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, 2576 sayılı Kanun’un 3/E maddesi uyarınca birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan idari yargı hâkim ve savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
b) Bölge idare mahkemesi üyeliklerine, 2576 sayılı Kanun’un 3/E maddesi uyarınca birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan idari yargı hâkim ve savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
2- Yasal mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, bölge idare mahkemelerine daire başkanı olarak atananlar için asgari hizmet süresinin dört yıl, üye olarak atananlar için üç yıl olarak uygulanmasına,
3- Bölge idare mahkemesi daire başkanlığı ve üyeliklerine yapılacak atamalarda, hâlen bölge idare mahkemelerinde görev yapanlara kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilerek öncelik tanınmasına,
III- İLK DERECE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER
1- a) Kura ile üçüncü bölgeye atananlardan bu yerde üç yılını dolduranlar ile son görev yeri üçüncü bölge olup bu yerde üç yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle üst bölgelere atamalarının yapılmasına,
b) Son görev yeri üçüncü bölge olup, bu yerde iki, meslekte ise beş yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle birinci bölgelere atamalarının yapılmasına,
2- Kura ile ikinci bölgeye atananlardan bu yerde üç yılını dolduranların öncelikle birinci bölge yerlere olmadığı takdirde üçüncü bölge yerlere atamalarının yapılmasına; son görev yeri ikinci bölge olup bu yerde üç yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle birinci bölge yerlere atamalarının yapılmasına,
3- a) Kura ile birinci bölgeye atananlardan, bu bölgede beş yıllık hizmet sürelerini dolduranların kararname kapsamına alınarak kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle öncelikle üçüncü bölgelere, olmadığı takdirde ikinci bölgelere atamalarının yapılmasına,
b) Birinci bölgede beş yıllık hizmet süresini doldurup son görev yeri Ankara ve İstanbul ilk derece mahkemeleri olanlardan, bu yerlerdeki görev sürelerinin bir yıl süreyle uzatılması talebinde bulunanların bu taleplerinin kadro ve ihtiyaç durumu değerlendirilerek sonucun bilahare mesaj yoluyla ilgililere bildirilmesine,
Bu kapsamda talepte bulunanların atanma talep formlarında “Öncelikle kalmak istiyorum yoksa taleplerimden birine atanmak istiyorum” seçeneğini işaretledikten sonra alt bölge atama tercihlerine de yer vermeleri gerektiğinin bildirilmesine,
1

c) Kura ile Ankara ve İstanbul ilk derece mahkemeleri dışındaki diğer birinci bölgelere atananların o yerde üç yıllık hizmet sürelerini doldurmaları kaydıyla ve talep etmeleri halinde beş yıllık zorunlu hizmet süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere bir başka birinci bölgeye atanma taleplerinin kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek değerlendirilmesine,
4- Avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçip meslekte henüz beş yılını doldurmayan ve prensibin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olanların, talepte bulunurken en son serbest avukat olarak bağlı oldukları baronun bulunduğu ili ya da fiilen avukatlık yaptıkları illeri tercih etmemelerine, dilekçelerinde en son serbest avukat olarak bağlı oldukları baro ve fiilen avukatlık yaptıkları mahalleri belirtmeleri gerektiğinin bildirilmesine,
IV- DANIŞTAYA İLİŞKİN PRENSİPLER
1- a) Kararname kapsamında olmak kaydıyla 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nda aranan şartları haiz olanlardan Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmak isteyenlerin terfi, sicil ve kıdem durumları dikkate alınarak atanma taleplerinin değerlendirilmesine,
b) Danıştayda en az üç yıl süre ile tetkik hâkimliği görevi yapmış olanlardan ilk derece mahkemelerine atanmak isteyenlerin; önceki görev yerleri, terfi, kıdem ve Danıştayın ihtiyaç durumu dikkate alınarak atama taleplerinin değerlendirilmesine,
V- ORTAK HÜKÜMLER
A) Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların, mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak atanma talep formu ile birlikte göndermeleri gerektiğine,
B) Performans değerlendirmesi nedeniyle yapılacak atamalarda uygulanacak prensipler bakımından;
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 35. maddesinin 5. fıkrasındaki “Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanun’un 46. maddesinin son fıkrasındaki “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 7. maddesinin b bendinin aynı mahiyetteki düzenlemesinden hareketle;
1- Yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine,
2- Yönetmeliğin 3. maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2011 yılı ve öncesi atanıp da, 2016 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkimlerin birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
3- Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı/PDGFSR “zayıf/yetersiz” olan hâkimlerin bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölgeye atanmalarına,
4- Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun ilgili ilke kararları uyarınca;
a) Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkimlerin bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
2

b) Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkimlerin bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
5- Haklarında soruşturma yapılan hâkimlerin o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmasına,
VI- DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN PRENSİPLER
1- Erkek meslektaşların kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il; kadın meslektaşların ise bekârlar için kendisinin, evli olanlar için evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu il merkez nüfusunun yedi yüz elli binin altında olması halinde bu mahallerdeki ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
2- Halen görev yaptığı yere kararname ile atanmasının ardından, atandığı görev yerine başlamadan, kendi talebi dışında Kurul tarafından önceki görev yerinde yetkili bırakılmasına karar verilen hâkimlerin, bu hususu atanma dilekçelerinde belirtmeleri halinde, yetkili olarak çalıştıkları sürenin sürekli olarak atandıkları yerdeki süreden sayılmasına,
3- Bu özel prensipler dışındaki atamaların, İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği’nin genel hükümleri ve asgarî atama süreleri gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.