SON TV

HSK’dan flaş duyuru! Kararname prensip kararları açıklandı!

HSK Birinci Dairesi’nce hazırlanan Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ne ilişkin Prensip Kararları açıklandı.

HSK’dan flaş duyuru! Kararname prensip kararları açıklandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nce hazırlanan Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ne ilişkin Prensip Kararları açıklandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, İdari ve Adli Yargı 2019 yılı Ana Kararnamesi’nde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalarını tamamlandı.
İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi’nin 31 Mayıs 2019 tarihine, müstemir yetkilerin ise 10 Temmuz 2019 tarihine kadar ilan edilmesinin planlandığı duyuruldu.  Adlî Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi’nin ise 31 Mayıs 2019 tarihine, müstemir yetkilerinin ise 17 Temmuz 2019 tarihine kadar ilan edilmesinin planlandığı duyuruldu.
İŞTE ADLİ YARGI 2019 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ

1-Sürelerin hesaplanmasında 31/12/2019 tarihinin esas alınmasına; yabancı dil eğitimi, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler mahsup edildikten sonra, meslekte fiilen geçen sürelerin dikkate alınmasına,

2-Bölge atlatılmak suretiyle üst bölgelere atananların görev yapacakları sürelerin alt bölge hizmetinden sayılmasına,

3-Eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının süre ve bölge yönünden atamalarının, aşağıda belirtilen 4 ve 5. maddeler hariç olmak üzere, kıdemli eşin kıdemsiz eşe tabi olacak şekilde yapılmasına,

4-Dört veya beşinci bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından;

 1. a) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte henüz üç yılını doldurmayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
 2. b) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte üç yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına, eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise bulunduğu yerde kıdemli eşin üç yılını, kıdemsiz eşin ise iki yılını tamamlaması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,

5-İki veya üçüncü bölge olan mahallerde görev yapanlar bakımından, bulunduğu yerde

üç yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına, eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından ise bulunduğu yerde kıdemli eşin üç yılını, kıdemsiz eşin ise iki yılını tamamlaması koşuluyla atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,

6-Kura ile birinci bölge olan mahallere atananlar bakımından;

 1. a) Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte henüz dört yılını doldurmayanların bu bölgedeki ihtiyaç nedeniyle görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına, bu kapsamda olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapanların talep etmeleri halinde atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
 2. b) Bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte dört yılını dolduranların ise kararname kapsamına alınarak atamalarının, görev yerleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle iki veya üçüncü bölge yerlere yapılmasına,
 3. c) Bu madde kapsamında süre hesaplaması yapılırken, kura ile ilk atandığı görev yerinde bir yıl veya daha az bir süre çalıştıktan sonra re’sen veya talebine binaen birinci bölge yerlere atananların kura ile ilk atandığı yere başlama tarihinin esas alınmasına,

7-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, merkez nüfusu bir milyonun altında olan mahallerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde on yılını tamamlayanların kararname kapsamına alınarak atamalarının, bölge adliye mahkemelerine veya bir başka birinci bölgeye yapılmasına,

8-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan mahallerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde çalışmakta olup, hâlen nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde görev yapanlardan bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların kararname kapsamına alınarak atamalarının, kıdem durumlarına göre bölge adliye mahkemelerine veya bir başka birinci bölgeye yapılmasına,

9-Daha önce Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki il veya ilçelerin herhangi birinde çalışmayan ve hâlen diğer coğrafi bölgelerdeki birinci bölge ilk derece mahkemelerinde görev yapanlardan bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların (birinci sınıf olanlar hariç); önceki görev yerleri, terfi, kıdem ile ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle kararname kapsamına alınarak atamalarının değerlendirilmesine,

10-Birinci bölge ilk derece mahkemeleri bakımından;

 1. a) Bulunduğu yerde beş yılını, Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise bulunduğu yerde üç yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının bir başka birinci bölge yerlere değerlendirilmesine,
 2. b) Bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp meslekte beş yılını dolduranların ise talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri ve kıdem durumları dikkate alınarak atamalarının, İstanbul Adliyelerine (Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece) değerlendirilmesine,

11-İlk derece mahkemelerinden Yargıtay Tetkik Hâkimliğine yapılacak atamalarda, sadece Yönetmeliğe uygun mazereti bulunanların değerlendirilmesine,

12-Bölge adliye mahkemeleri bakımından;

 1. a) Son görev yerinde çalıştığı süreye bakılmaksızın;

a-1) Bölge adliye mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

a-2) Bölge adliye mahkemesi üyeliklerine, birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

a-3) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcılıklarına, meslekte en az sekiz yıl görev yapmış olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

 1. b) Daire başkanı  olarak  atananlar  için  asgari  hizmet  süresinin  dört  yıl,  üye  ve

Cumhuriyet savcısı olarak atananlar için ise üç yıl olarak uygulanmasına,

 1. c) Mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, üye ve Cumhuriyet savcılarının bulunduğu yerde üç yılını dolduranların talep etmeleri hâlinde atamalarının bir başka bölge adliye mahkemesine yapılmasına,

13-Yargıtay Cumhuriyet Savcıları ve Tetkik Hâkimleri bakımından;

 1. a) Yargıtay’da beş yılını tamamlayanların talep etmeleri halinde, önceki görev yerleri, terfi, kıdem ve Yargıtay’ın ihtiyaç durumu dikkate alınarak atamalarının birinci bölge yerlere yapılmasına,
 2. b) Bölge adliye mahkemelerine terfi, kıdem ve Yargıtay’ın ihtiyaç durumu dikkate

alınarak, öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

14-Avukatlık mesleğinden hâkim veya Cumhuriyet savcılığına geçenler bakımından;

 1. a) Meslekte henüz beş yılını doldurmayanların, en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerinde ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçelerinde bulunan ilk derece mahkemelerine atamalarının yapılmamasına,
 2. b) Prensibin ilgili maddelerine göre, kararname kapsamında olanların, talepte bulunurken dilekçelerinde en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun il ve ilçelerini ya da fiilen avukatlık yaptıkları il ve ilçeleri belirtmeleri gerektiğine,

15-Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca bölge derecesi 2 iken 1 olarak değiştirilen Manavgat Adliyesinde daha önce görev yapanların bu yerde geçirdikleri sürelerin atandıkları tarihteki 2. bölge derecesi hizmetinden sayılmasına, Prensibin 5. maddesine göre ilgililerin talep etmeleri hâlinde kararname kapsamına alınmalarına, diğer Prensipler bakımından yapılacak atamalarda 1. bölge derecesi göz önünde bulundurularak atamalarının değerlendirilmesine,

16-Kararname  kapsamına  girmek  kaydıyla,  hâkimlikten  Cumhuriyet  savcılığına,

Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçmeye yönelik taleplerin, ihtiyaç durumuna göre değerlendirilmesine, aynı yerde hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe geçiş taleplerinin kabul edilmemesine,

17-Mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların, mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgelerini eksiksiz olarak atanma talep formu ile birlikte göndermelerine,

18-Eşi başka kamu kurumunda çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının taleplerinin, eşin mensup olduğu meslek ve kurumun özelliği ile talep edilen yerlerin iş ve kadro durumu dikkate alınarak ihtiyaca göre değerlendirilmesine,

19-Performans değerlendirmesi bakımından;

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35. maddesinin beşinci fıkrasındaki “Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanunun 46. maddesinin son fıkrasındaki “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 4. maddesinin beşinci fıkrasındaki aynı mahiyetteki düzenlemelerden hareketle;

 1. a) 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa eklenen geçici 19. maddesi gereğince, disiplin cezası affedilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği 12/12/2014 tarihinden sonra Genel Kurul tarafından disiplin cezası kaldırılanlar veya cezasının değiştirilmesi sonucu bir başka cezaya çevrilenler hariç olmak üzere, yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine,
 2. b) Yönetmeliğin 3.maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2012 yılı ve öncesi atanıp da, 2015 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
 3. c) Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı/PDGFSR “zayıf/yetersiz” olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölgeye atanmalarına,
 4. d) Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 08/04/2015 tarihli ve 388/2, 05/04/2017 tarihli ve 675/2 sayılı ilke kararları uyarınca;

d-1) Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

d-2) Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

 1. e) Haklarında soruşturma yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmasına,

Karar verilmiştir.

İŞTE İDARİ YARGI 2019 YILI ANA KARARNAME PRENSİPLERİ

I- GENEL PRENSİPLER

1- 2019 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2019 tarihinin

esas alınmasına,

2- Eş olan idarî yargı hâkim ve savcıların atamalarının kıdemli olan eşin kıdemsiz eşe tâbi olacak şekilde yapılmasına,

3- Sürelerin hesaplanmasında; yabancı dil eğitimi, TODAİE, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık ve başka kurumlarda geçen süreler düşüldükten sonra, meslekte fiilen geçen sürelerin esas alınmasına,

II- BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER

1- Son görev yerinde çalıştığı süreye bakılmaksızın;

 1. a) Bölge idare mahkemesi başkanlığı ve daire başkanlıklarına, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan hâkim ve savcılar arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,
 2. b) Bölge idare mahkemesi üyeliklerine, 671 sayılı KHK’nın 28. maddesi uyarınca hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge idare mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan hâkim ve savcılar arasından öncelikle talebi olanlar değerlendirilerek atama yapılmasına,

2- Yasal mazereti bulunanlar hariç olmak üzere, bölge idare mahkemelerine daire başkanı olarak atananlar için asgari hizmet süresinin dört yıl, üye olarak atananlar için üç yıl olarak uygulanmasına,

3- Bölge idare mahkemelerine bundan sonra yapılacak olan atamalarda, hâlen bölge idare mahkemelerinde görev yapanlara kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilerek talepleri halinde öncelik tanınmasına,

III- İLK DERECE MAHKEMELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER

1- a) Kura ile üçüncü bölgeye atananlardan o yerde üç yıllık hizmet süresini dolduranların, talepleri ile birlikte kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek öncelikle birinci bölge, olmaması hâlinde ikinci bölge yerlere atamalarının yapılmasına,

 1. b) Kura ile üçüncü bölgelere atananların o yerde iki yıllık hizmet sürelerini doldurmaları kaydıyla ve talep etmeleri durumunda (zorunlu hizmet süresini tamamlamak ve yeni atandıkları üçüncü bölge mahalde en az iki yıl daha görev yapmak üzere) bir başka üçüncü bölgeye atanma taleplerinin kadro ve ihtiyaç durumları gözetilerek değerlendirilmesine,
 2. c) Son görev yeri üçüncü bölge olanlardan; bulunduğu yerde iki yılını tamamlayıp, meslekte üç yılını dolduranların atamalarının kadro ve ihtiyaç durumuna göre üst bölge yerlere yapılmasına,

2- a) Kura ile ikinci bölgeye atananlardan o yerde dört yıllık hizmet süresini dolduranların, talepleri ile birlikte kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek öncelikle birinci bölge, olmaması hâlinde üçüncü bölge yerlere atamalarının yapılmasına,

 1. b) Kura ile ikinci bölgelere atananların o yerde iki yıllık hizmet sürelerini doldurmaları kaydıyla ve talep etmeleri durumunda dört yıllık zorunlu hizmet süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere bir başka ikinci bölgeye atanma taleplerinin kadro ve ihtiyaç durumları gözetilerek değerlendirilmesine, çalıştıkları yerlerin coğrafi özellikleri ve sosyal imkânları dikkate alınarak, talepleri halinde üçüncü bölgelere atamalarının yapılmasına,

3- a) Kura ile birinci bölgeye atananlardan, bu bölgede beş yıllık hizmet sürelerini tamamlayanların; çalıştıkları yerlerin coğrafi özellikleri ve sosyal imkânları dikkate alınarak, öncelikle üçüncü bölgelere, üçüncü bölgelerde ihtiyaç bulunmaması hâlinde ikinci bölgelere atamalarının yapılmasına,

 1. b) Kura ile birinci bölgelere atananların o yerde üç yıllık hizmet sürelerini doldurmaları kaydıyla ve talep etmeleri halinde beş yıllık zorunlu hizmet süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere bir başka birinci bölgeye atanma taleplerinin kadro ve ihtiyaç durumları gözetilerek değerlendirilmesine,

4- Avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçenlerden; en son serbest avukat olarak, bağlı oldukları baronun ya da fiilen avukatlık yaptıkları mahallerin ilk derece mahkemelerinde görev yapanların,   bulundukları   yerdeki   süreye   bakılmaksızın,   meslekte   henüz   beş   yılını

doldurmayanların kararname kapsamına alınmalarına, atamalarının önceki görev yerleri, sicil, kıdem ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak bir başka bölgeye yapılmasına, (eş olan hâkimler bakımından, eşlerden birisinin bu durumda olması halinde, diğer eşin de bulunduğu yerdeki süreye bakılmaksızın kararname kapsamına alınmasına),

5- Meslekte henüz beş yılını doldurmayan, avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçenlerden; Prensibin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olanların, talepte bulunurken en son serbest avukat olarak bağlı oldukları baronun bulunduğu ili ya da fiilen avukatlık yaptıkları illeri tercih etmemelerine, dilekçelerinde en son serbest avukat olarak bağlı oldukları baro ve fiilen avukatlık yaptıkları mahalleri belirtmeleri gerektiğine,

IV- DANIŞTAY’A İLİŞKİN PRENSİPLER

1- a) Danıştay Tetkik Hâkimliğine atanmak isteyenlerin terfi, sicil ve kıdem durumları dikkate alınarak; meslekte en az iki yıl çalışmış olanların veya yasal mazereti bulunanların atanma taleplerinin değerlendirilmesine,

 1. b) Danıştay Tetkik Hâkimliğinden ilk derece mahkemelerine atanmak isteyenlerin; terfi,  sicil  ve  kıdem  durumları  ile  talep  edilen  yerin  iş  ve  kadro  durumları  ile  ilgilinin Danıştay’da en az iki yıl süre ile çalışmış olması hususlarının birlikte değerlendirilmesine,

V-           ORTAK HÜKÜMLER

 1. A) MAZERET NEDENİYLE YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK PRENSİPLER

1- Sağlık Mazereti Bakımından;

 1. a) Bulunduğu bölgede hizmet etmesinin kendisi, eşi veya çocuklarının sağlığı yönünden hayati bir tehlike doğuracağı resmî bir hastane sağlık kurulu tarafından rapor ile tespit edilenlerin, tedavilerinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere atanmalarına,

Söz konusu raporun, ilgilinin iyileşmesi için mahal ve sağlık kurumları itibarıyla nerelerde ve hangi koşullarda tedavi olması gerektiği hususlarını da içermesi gerektiğine,

Hayati tehlike teşkil etmemekle beraber, tedavi ve kontrolün bir sağlık kurumunda yapılması zorunlu bulunan hastalık hâllerinde (resmî bir hastane sağlık kurulu tarafından rapor itibarıyla  nerelerde  ve  hangi  koşullarda  tedavi  olması  gerektiği  hususlarını  da  içermesi kaydıyla) kadro durumlarının elverdiği ölçüde, ilgilinin isteklerinin değerlendirilmesine,

 1. b) Kendisi, eşi ve çocukları dışında, birinci derece kan veya sıhrî hısımlarından herhangi birisinin hastalık veya sürekli bakıma muhtaç olması hâlleri, İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği gereğince mazeret olarak değerlendirilmemekle birlikte, prensip kararında belirtilen hükümlere aykırı olmaması, bulunduğu yerde asgarî hizmet süresini tamamlaması ve talep ettiği yerdeki kadro durumunun elverişli olması şartıyla, atamasının mazeretine (resmi belge ile tevsik edilmesi hâlinde) uygun olan bir yere yapılabileceğine,

2- Eş Mazereti Bakımından;

 1. a) Eş olan  hâkim  ve  savcıların,  eş  durumu  nedeniyle  yapılacak  atamalarının;

çalıştıkları yer, bölge dereceleri ve müktesepleri dikkate alınarak yapılmasına,

 1. b) Eşi başka kurumda çalışan hâkim ve savcıların, eşlerinin kendilerine tâbi olamaması hâlinde (bu duruma ilişkin belge sunulması kaydıyla), eşin mensup olduğu meslek ve kurumun özelliği ile atanılmak istenilen yerlerin iş ve kadro durumu dikkate alınarak ihtiyaca göre atanma taleplerinin değerlendirilmesine,
 2. c) Eş durumu nedeniyle ataması yapılanların, Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca bir yıl geçmeden aynı nedenle yeniden atamalarının yapılmamasına,

3- Öğrenim Mazereti Bakımından;

Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, çocuklarına ilişkin öğrenim mazereti nedeniyle

atanma talebinde bulunan hâkim ve savcıların taleplerinin;

 1. a) Yönetmeliğin dördüncü maddesinde öngörülen iki yıllık asgarî hizmet süresini bulundukları yerde tamamlamış olmaları,
 2. b) İlgililerin bulunduğu   yerde   çocuklarının   öğrenim   düzeyine   uygun   okul bulunmaması,
 3. c) Talep ettikleri  yerdeki  kadro  durumunun  elverişli  olması  şartıyla  öncelikle öğrenim kurumunun bulunduğu yer veya talep etmesi hâlinde yakın bir yere yapılmasına,

4- Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi nedenlerle atanma talebinde bulunacak olan hâkim ve savcıların eşlerinin çalıştıkları kurum unvanları ve branşları (subay, astsubay, öğretim üyesi, öğretmen, doktor, noter, hazine avukatı, mimar, mühendis vs.) ile sağlık, öğrenim ve benzeri durumlarını gösterir belgelerini tayin talepleri ile birlikte göndermeleri gerektiğine,

 1. B) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ NEDENİYLE YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK PRENSİPLER

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 35. maddesinin beşinci fıkrasındaki “Bölgelerde başarısızlığı ve görev gereklerine uyumsuzluğu belgelerle saptananların, o bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetinden yararlanılabilecek diğer bir bölgeye veya bulunduğu bölge seviyesinde bir yere naklen ataması yapılabilir.” hükmü ve aynı Kanunun 46. maddesinin son fıkrasındaki “Görev yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre gereken sürat ve başarıyı gösteremedikleri soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, bölge ve meslek kıdemine bakılmaksızın, hizmetlerinden yararlanılabilecek diğer bir göreve atanırlar.” hükmü ile Yönetmeliğin 7. maddesinin b bendinin aynı mahiyetteki düzenlemesinden hareketle;

 1. a) 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa eklenen geçici 19. maddesi gereğince disiplin cezası affedilenler ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği 12/12/2014 tarihinden sonra Genel Kurul tarafından disiplin cezası kaldırılanlar veya cezasının değiştirilmesi sonucu bir başka cezaya çevrilenler hariç olmak üzere, yer değiştirme cezası alanların kesinleşme beklenmeksizin, kınama ve üzeri diğer disiplin cezası alanların ise bu cezaları kesinleştikten sonra önceki görev yerleri ve aldığı disiplin cezasının türü dikkate alınarak bir başka yere atanmak üzere değerlendirilmelerine,
 2. b) Yönetmeliğin 3.maddesindeki birinci bölgeye ilişkin hizmet süresi dikkate alınarak; hâlen birinci bölgede görev yapanlardan, son görev yerine 2012 yılı ve öncesi atanıp da, 2015 yılı ve sonrasında yapılan denetimler neticesinde, son hâl kâğıdı “orta” veya son performans değerlendirme ve geliştirme formu sonuç raporu (PDGFSR) “gelişme gerekli” olan hâkimlerin birinci bölge olan bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,
 1. c) Son iki hâl kâğıdı/PDGFSR “orta/gelişme gerekli” veya son hâl kâğıdı/PDGFSR “zayıf/yetersiz” olan hâkimlerin bulundukları bölgedeki görev süresini doldurup doldurmadığına ve mesleki kıdemine bakılmaksızın, durumlarının değerlendirilerek bulunduğu bölge seviyesinden bir alt bölgeye atanmalarına,
 2. d) Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 08/04/2015 tarihli ve 388/2, 05/04/2017 tarihli ve 675/2 sayılı ilke kararları uyarınca;

d-1) Birinci sınıf incelemesi sonucunda birinci sınıf olmamasına karar verilen hâkimlerin bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

d-2) Birinci sınıf olup üç yıllık incelemeleri sonucunda, “A” terfi eden veya terfiden geri bırakılmasına karar verilen hâkimlerin bir başka yere atanmak üzere durumlarının değerlendirilmesine,

 1. e) Haklarında soruşturma yapılan hâkimlerin o yerde göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına ve hizmet gereklerine zarar vereceğine kanaat getirilmesi durumunda bir başka yere atanmak üzere kararname kapsamına alınmasına,

VI- DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN PRENSİPLER

1- Hâkim ve savcıların, kendilerinin veya eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu mahallere, ancak o yerin büyükşehir belediyesi olması hâlinde mahallin merkez nüfusu da göz önünde bulundurularak atamalarının yapılabileceğine,

2- Halen görev yaptığı yere kararname ile atanmasının ardından, atandığı görev yerine başlamadan, kendi talebi dışında Kurul tarafından önceki görev yerinde yetkili bırakılmasına karar verilen hâkimlerin, bu hususu atanma dilekçelerinde belirtmeleri halinde, yetkili olarak çalıştıkları sürenin sürekli olarak atandıkları yerdeki süreden sayılmasına,

3- Bu özel prensipler dışındaki atamaların, İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinin genel hükümleri ve asgarî atama süreleri gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

 

Adlî Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri için tıklayın

İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri için tıklayın

ETİKETLER: