SON TV

HSK’dan yeni koronavirüs tedbirleri!

Koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili bu sabah toplanan Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. İşte tam liste...

HSK’dan yeni koronavirüs tedbirleri!

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de 10 Mart’tan bu yana görülen Koronavirüs salgınına yönelik çok sayıda tedbir alınmıştı. Bu kapsamda yargı dünyasında da tedbirler arttırılmış, duruşmaların ertelenme kararı verilmişti.

Koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili bu sabah toplanan Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

İŞTE ALINAN YENİ TEDBİRLER

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 6087 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi gereğince
aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 30/03/2020 tarihinde toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre, 100’den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş
küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde
küresel risk durumu; “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış. ayrıca “Uluslararası Kamu
Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Söz konusu hastalığın ülkemizde de görülmesi üzerine, salgın
riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca
birçok idari tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi
esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasının
gerekliliği vurgulanmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, ülke çapında salgın riskine karşı alınan tedbirler
kapsamında;

-Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak riskleri önlemek amacıyla,
tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde
duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması
hususunun adli makamlarca değerlendirilmesi,

-Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gelen ve geldiğinde ceza süresi itibariyle hemen
denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilecek hükümlülerin ceza infaz kurumlarında
bekletilmemeleri açısından ve aynı zamanda hafta sonunda ortaya çıkabilecek taleplerin
karşılanabilmesi amacıyla, infaz hâkimliğine ilişkin nöbet planlamasının yapılması,

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün
13/03/2020 tarihli ve 12362 sayılı, “idari izin” konulu yazısı kapsamında hâkim ve savcılara
verilecek olan idari izinlerin nasıl kullandırılacağı,

-Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri
kadar hâkimin komisyon başkanlarınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcılar
tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı
uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından
faydalanarak evde çalışmalarının temini, hususlarına ilişkin tedbirler teşkilata duyurulmuştur.

26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1’inci maddesi, durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile
bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi
de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların
belirlenmesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunu yetkili kılmıştır.

7226 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli
personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı
zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip
hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla aşağıdaki ek tedbirleri alma zarureti hasıl
olmuştur.

Bu itibarla;

1)Tutuklu ( yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve
acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin
durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari
yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin
30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve
duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider
avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade
edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,

3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu
durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların
icrasına,

4) Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş
sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,

5) Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe
değerlendirilmemesine,

6) Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimligine
yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle
gerçekleştirilmesine,

7) Tutuklu ve acil isler dışında kamu davasının açılmasının 30/04/2020 tarihine kadar
ertelenmesine,

8) Ihtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 30/04/2020
tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,

9) Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle
ihtiyati tedbir ve bu isleme yönelik itirazların degerlendirilmesi gerektigine,

10) 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virus
kapsamında saglıgını tehdit etmeyecek sekilde degerlendirilmesi gerektigine,

11) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu
olmadığının, suç ve suçlulara iliskin ihbar ile sikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı
çerçevesinde devam ettiginin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

12) Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler
hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık
sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar
hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),

-Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt
polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve
benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların,
İdari izinli sayılmalarına.

İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet
başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

13)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan is ve işlemleri
mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında
takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve
diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri
gerektiğinin bilinmesine,

14) Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon
başkanları ve başsavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat
ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,

15) Belirlenen tarih sonrası için gelişen şartlara göre durumun yeniden değerlendirilmesine,

16) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet
savcılarına duyurulmasına,

5/5 (2 Reviews)