SON TV

İşte 4. Yargı Paketi Kanun Teklifi

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte 4. Yargı paketinin tam metni.

İşte 4. Yargı Paketi Kanun Teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi’ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Akbaşoğlu “Stajyer hakim ve avukatların Anayasa Mahkemesi’nde staj yapabilme imkanını getiriyoruz” dedi.

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şunları söyledi:

1. İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

2. Boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak.

3. Bilişim suçları ile banka ve kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun oturduğu yer mahkemesi de yetkili olacak.

4. Tebligatlar, dosyada varsa tüm taraflara ayrıca telefon telgraf e-posta gibi yollarla da bildirilecek.

5. İfadesi alınmak amacıyla yakalan kişi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirtilen tarihte ilgili yargı merciinde olacağını taahhüt ederse her yakalama emri için bir kez geçerli olmak üzere Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılması emredilebililecek. Kişi taahhüdünü yerine getirip yargı merciine gitmezse Bin TL idari para cezası verilecek.

6. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi; kuvvetli suç şüphesinin “SOMUT DELİLLERE” dayanmasına bağlı hale getiriliyor.

7. Tutuklama kararlarında Adli Kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

8. Konutunda evinde bulunmayı gerektiren Adli Kontrol uygulamasında konutta geçen iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak hesaplanacak.

9. Şüpheli veya sanığın Adli Kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise re’sen mahkemece karar verileceği hüküm altına alınıyor.

10. Adli Kontrol altında geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabiliyor.

11. Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren işlerde ise Adli Kontrol süresi en çok 3 yıl. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilerek uzatılabilecek. Uzatma süresi de toplamda 3 yılı geçemeyecek.

12. Terör suçlarında ise bu uzatma süresi en çok 4 yıl olacak. Bu düzenlemede yer alan süreler çocuklar bakımında yarı oranında uygulanacak.

13. Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda Cumhuriyet Savcısı denetiminde yok ediliyordu.

14. Şimdi yeni düzenleme ile BERAAT KARARI verilmesi durumunda hakim denetimi altında aynı usulle bu kayıtlar yok edilecek. Bu durum en geç 15 gün içinde ilgilisine yazılı olarak bildirilecek.

15. Savcılıkça hazırlanan iddianamede ilgiliye atfedilen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmeyecek.

16. Adalete daha kolay erişim amacıyla iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi sanığa ayrıca telefon, fax, elektronik posta gibi araçlarla bildirilecek. Bu bildirim ayrıca suçun mağduruna ve şikayetçiye de aynı usulle yapılacak.

17. Seri Muhakeme Usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesin vermiş olduğu karara istinaden yeni düzenlemeler getiriliyor.

18. Basit Yargılama Usulüne ilişkin olarak duruşma günü belirlendikten sonra bu usulün uygulanamayacağı hüküm altına alınıyor.

19. Dikey itiraz usulü önemli bir düzenleme, Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama ve Adli Kontrole ilişkin verdiği karara karşı itirazlar Asliye Ceza Mahkemesince incelenecek.

20. Hakim adayları ve stajyer avukatlar Anayasa Mahkemesinde staj yapabilecekler.

21. İdari uyum yönünden maddelerin yürürlük tarihleri belirleniyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi şöyle;