SON TV

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. Maddesinin iptali istemine AYM’den ret

Anayasa Mahkemesi, Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. Maddesinin 4. ve 5. fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptallerini ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, itiraz konusu kuralların Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkanı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. Maddesinin iptali istemine AYM’den ret

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, kanun yolu incelemeleri neticesinde hakim ve cumhuriyet savcıları hakkında düzenlenen kanun yolu değerlendirme formunun Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptallerini ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.
Kanun’un itiraz konusu kuralların da yer aldığı 28. maddesinde;
“Bölge adliye mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleri dairelerince yapılan istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenir. Aynı dosyaya ilişkin olarak istinaf kanun yolu incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme formu ile temyiz incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme formu arasında çelişki bulunması hâlinde temyiz mercilerince düzenlenen değerlendirme formu esas alınır.
Değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin başkanı tarafından düzenlenir. Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)’ne kaydedilmesinden itibaren bir ay içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle değerlendirme formunun yeniden incelenmesini isteyebilir. Yeniden inceleme talebi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde incelemeyi yapan daire tarafından oyçokluğuyla karara bağlanır” hükmü yer alıyor.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince bakılan davanın konusunun sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işlediği iddiasına ilişkin olduğunu, iptali istenen kuralların bakılmakta olan davada uygulama imkanı bulunmadığını bildirdi.
Açıklanan gerekçelerle Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. Maddesinin 4. ve 5. fıkralarının itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkanı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verdi.