SON TV

HSK Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında alınacak tedbirler ile idari izin hususunun değerlendirilmesi bakımından olağanüstü gündemle toplandı. Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için 14 maddeden oluşan tedbir oy birliğiyle kabul edildi.

HSK Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi. OHAL ilanından sonra, “Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 11 Şubat 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan mevzuatta yargı alanında alınan tedbirler, yakalama emrinin yerine getirilmesi, gözaltı süresi ve tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesi gibi hususlara yer verildi.
Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu olağanüstü toplandı. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu’nda şu tedbirlerin alınmasına karar verildi:
Olağanüstü hal ilan edilen il sınırlarında yer alan adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleriyle sınırlı olmak üzere;
1)Ceza Muhakemesi Kanunu ve 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4/1-ç maddesi doğrultusunda tutukluluğun değerlendirilmesi ile acil işler, otopsi işlemleri, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,
2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,
3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4/1-b maddesi uyarınca gerekli incelemenin, rutin uygulama için imkânların elvermemesi hâlinde, dosya üzerinden yapılmasına,
4)Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,
5) Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,
6) Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hâkimliğine yapılan itirazlar ve bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde yapılması lüzumlu görülen müzakerelerin, her türlü iletişim imkânları ile UYAP sisteminden istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine, dosyaya ulaşım ve UYAP sistemine erişim noktasında sıkıntı yaşanması hâlinde gerekirse fiziki imkânların da kullanılmasına,
7) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığından, bu kapsamda soruşturmaların yürütülmesi ile suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikâyetlerin işleme konulması ve değerlendirilmesi bakımından deprem öncesinde olduğu gibi gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
8) Tutuklu ve acil işlere ilişkin soruşturma faaliyetleri ile deprem suçları soruşturma bürolarınca soruşturmaları yürütülen iş ve işlemlerin ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmaların gecikmeye mahal verilmeksizin gerekli özen ve dikkat gösterilerek hassasiyetle yürütülmesine,
9) İhtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 06.04.2023 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,
10) İhtiyati tedbir talepleri ve ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemler bakımından işin ivedi oluşu dikkate alınarak 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2/2-c maddesi doğrultusunda işlem tesis edilmesine,
11) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 10.02.2023 tarihli ve 137197 sayılı “idari izin” konulu yazısıyla, Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim öğretime ara verildiğinden, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20.02.2023 tarihine kadar idari izin verilebileceği hususu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiş olup, bu kapsamda; a) OHAL ilan edilen mahallerde görev yapan 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 20.02.2023 tarihine kadar idari izinli sayılmalarına, b) İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarınca yürütülmesi gereken yargısal faaliyetler bakımından ilgili adalet komisyonu başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli tedbirlerin alınmasına,
12) 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin 4, 5, 6, 7, 8 fıkraları ile 3’üncü ve 4’üncü maddelerine isabet eden durumlar bakımından anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen ilkelere uygun davranılmasına, 120 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca aynı maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile 3’üncü maddesinin tüm Ülke genelinde uygulanacağının, 4’üncü maddenin ise yalnızca OHAL ilan edilen bölge için geçerli olduğunun gözden uzak tutulmamasına,
13) Deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tablo göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcılarının görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde gecikmeden takdir etmelerine,
14) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulması.