SON TV

HSK’dan Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin uzatılmasıyla ilgili kararını açıkladı.

HSK’dan Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin uzatılmasıyla ilgili kararını açıkladı. Karar, Türkiye genelindeki tüm adli birimlere gönderilirken internet sitesinden ilan edildi.

İŞTE O KARAR

ORJİNAL METİN İÇİN TIKLAYIN

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Sayı : 87742275-010.07-0076-2020 30/04/2020
Konu : COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Uzatılması

DAĞITIM YERLERİNE
Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinde, durma süresince ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Genel Kurulumuz, 7226 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, 30/3/2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında birçok tedbir almış ve alınan bu tedbirler 2020/51 sayılı kararımız ile teşkilata duyurulmuştur. Yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla getirilen durma sürelerinin, 15/6/2020 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararının Resmî Gazete’de yayımlanması üzerine, HSK Genel Kurulu, 30/4/2020 tarihinde, olağanüstü gündemle toplanarak oybirliği ile aşağıda gösterilen hususları kararlaştırmıştır.

Bu itibarla; Genel Kurulumuzun 30/3/2020 tarihli ve 2020/51 sayılı kararı ile belirlenen tedbirlerin 15/6/2020 ( bu tarih dâhil) tarihine kadar aynen uygulanmasına devam olunmasına,

-Tutuklu dosyalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma işlemleri esnasında CMK’da öngörülen zorunlu hâller ve işin niteliği gereği tarafların hazır edilmesi gerekmekte ise, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra, tarafların mümkün olduğunca bilişim imkânlarından istifade edilerek hazır edilmelerine,

-Erteleme süresince kronik rahatsızlık ve diğer nedenlerle idari izinli sayılacakların Komisyon Başkanları ve Cumhuriyet Başsavcılarınca belirlenmesine, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek sorunların gecikmeksizin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na bildirilmesine,

-Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve Genel Kurulumuzca 15/6/2020 tarihine kadar meri olacağına karar verilen 30/3/2020 tarihli Genel Kurul kararımızın 11’ inci maddesi doğrultusunda adliyelerdeki iş ve işlemlerin durdurulmadığının bilinmesine, Suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, hukuk hizmetinin esnek çalışma yöntemleri ve acil durumlar bakımından da rutin faaliyetlerin gecikmeksizin yerine getirilmesi suretiyle icrasına ayrıca; tedbirlerin kalkacağı tarih itibarıyla dava ve duruşma takviminin sıkışmaması amacıyla hâkim ve savcılarımızın uhdelerinde bulunan dosyaları evlerinde incelemek, notlamak ve eksikliklerini gidermek suretiyle tekemmül ettirmelerine,

-COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan zorunlu tedbirler nedeniyle geçilen esnek çalışma yönteminin hiçbir şekilde bir tatil veya işlerin durdurulmasını gerektirecek bir dönem olmadığının bilinmesine ve çalışmaların bu bilinçle yürütülmesine,

-Belirlenen tarih öncesinde salgın hastalığın yayılma tehlikesinin ortadan kalkması hâlinde gelişen şartlara göre durumun yeniden değerlendirilmesine,

-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Karar verilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

ORJİNAL METİN İÇİN TIKLAYIN