SON TV

Yargıda Birlik Derneği’nden İnsan Hakları Eylem Planı’na tam destek

Yargıda Birlik Derneği’nden İnsan Hakları Eylem Planı’na tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 11 maddelik İnsan Hakları Eylem Planı’na Yargıda Birlik Derneği’nden tam destek geldi.

Dernek açıklamasında şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında, Derneğimizin Bakanlığımıza sunduğu önerilerden olan;

  1. Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyon Başkanlığı, Ağır Ceza, Ticaret ve İdare Mahkemesi Başkanlıkları gibi görevlere atanabilmek için asgari meslek kıdemi şartı getirilmesi

2. Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için en az 45 yaş ile birinci sınıf olmanın yanı sıra belli bir kıdem şartı getirilmesi,

3. Hakim ve Savcı yardımcılığı müessesinin getirilmesi,

4. Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilmesi,

5. Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılara belirli bir süre görev yapma teminatı getirilmesi,

6.Hakim ve savcıların tayinlerine esas bölge sisteminin yeniden düzenlenip, coğrafi teminat ilkesinin benimsenmesi,

7. Hakim ve savcıların terfi sisteminin yeniden düzenlenmesi,

8. İstinaf ceza dairelerine, gerekçesizlik ve savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle bozma yetkisi tanınması,

9. Adli ve İdari yargıda itiraz, istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurma sürelerinin yeknesak hale getirilerek, sürelerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlaması ilkesinin benimsenmesi,

10. Yeni ihtisas mahkemeleri kurulması,

11. Sulh ceza hakimliği kararlarına dikey itiraz yolunun ve sulh ceza hakimliği için asgari kıdem şartı getirilmesi,

12. Şikayete bağlı suçlarda takip edilmeyen davaların düşürülmesine karar verilebilmesi,

13. Adli kolluk görevlilerinin başka birimlerde görevlendirilmemeleri ilkesinin benimsenmesi,

14. Hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılarak fakültelerin öğrenci alabilmek için asgari akademik kadro standartlarının belirlenmesi ve başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilerin alınması ilkelerinin benimsenmesi

Bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanı olmak üzere emegi geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ”

Planda yer alan 11 temel ilke şöyle:

1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.