SON TV

Sgk 4/A Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilme Süresi

5510 sayılı Kanuna göre işe alınan her çalışan için İşe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu olup bu işe girişler işyerlerinin almış olduğu E-bildirge şifresi ile internet ortamında süresi içinde verilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanuna göre işe alınan her çalışan için İşe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu olup bu işe girişler işyerlerinin almış olduğu E-bildirge şifresi ile internet ortamında süresi içinde verilmesi gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde 4/1a kapsamında çalışanların işe girişlerinin hangi sürelerde verildiği şu şekilde açıklanmıştır;
"İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;
a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,
b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,
Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır." denilmektedir.
Yukarıda ilgili Kanun maddesine göre 4/1a kapsamında sigortalıların temel anlamda işe giriş bildirgelerinin verilme süresi açıklanmış olup, yukarıda açıklanan hususlarda tereddüt yaşanan konuları birkaç başlık altında ele alarak izah etmeye çalışalım.

İnşaat, Tarım ve Hayvancılık İşyerlerinde Hangi Nace (İş Kolu) Kodlarına Dikkat Edilmesi Gerekir?

İnşaat, Balıkçılık ve Tarım işyerlerinde çalışan sigortalıların işe giriş bildirgeleri en geç sigortalıların işe başladığı gün verilmesi gerekmektedir.
 Bu işyerlerinin en geç aynı gün işe giriş bildirgesi verebilmesi için;  İnşaat için (41XX, 42XX ve 43XX), Tarım için (01XX), Hayvancılık için (011X) ve Balıkçılık için (03XX) Nace (İş Kolu)  koduyla başlayan işyerleri olması gerekmektedir. Nace kodu İşyeri Sicil numarasının 2 veya 4 mahiyet kodundan sonra gelen 4 haneli bir koddur.
 Örnek: 2 4120 01 01 0000000 034 00 00 altı çizili olan hane Nace kodunun olduğu hanedir.    

Yabancı Ülkelere Sefer Yapan Ulaştırma Araçlarında Çalışanlar İçin İşe Giriş Bildirgesinin Verilme Süresi?

Yabancı ülkelere sefer yapan Türk bayraklı kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde işe giriş bildirgesinin işyeri tarafından verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde Kuruma verilmiş sayılacaktır.
Örnek: İzmir’den 23/02/2014 tarihinde İspanya’ya sefere giden gemide sefer esnasında 01/03/2014 tarihinde İtalya’da işe alınan sigortalının işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi gereken son tarih 01/04/2014’dür.

 

 

Yeni Tescil Edilen Bir İşyeri Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini Hangi Sürede Verebilir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa işyeri bildirgesi vererek işyeri tescili yaptıran işyerlerinin sigortalı çalışmaya başlanan tarihten itibaren bir ay içinde aldıkları sigortalıları en geç işyeri tescilinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde sigortalı işe giriş bildirgelerini vermeleri halinde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Örnek: 27/02/2014 tarihinde ilk defa tescil edilen işyerinden 1 sigortalının çalışmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bu durumda, işyerinin tescil tarihi sigortalı çalışmaya başladığı tarih olacağından; 02/03/2014 tarihinde 5, 18/03/2014 tarihinde 2 ve 27/03/2014 tarihinde çalışmaya başlayan 6 sigortalının bildirimi tescil tarihinden itibaren bir aylık süre içinde yapılmış olması halinde (yani 27/03/2014 tarihine kadar )sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde verilmiş olacaktır.

Alt Taşeron İşyeri Tescili Yapan İşverenlerinin Sigortalı İşe Girişlerinin Verilme Süresi?
Alt taşeron tescili yapan işyerleri İnşaat, Tarım ve Hayvancılık kapsamdaki işyerleri ise sigortalı işe giriş bildirgelerini en geç sigortalı işe başladığı tarihte, bu işler dışındaki taşeron işyerleri ise sigortalı işe giriş bildirgesini sigortalı işe başlamadan en geç bir önce vermeleri gerekmekte olup, taşeron işyerlerinde 1 aylık süre yoktur.
Alt taşeron işvereninin 1 aylık sürede sigortalı işe girişini verebilmesi için, Ana işvereninin tescil tarihinden itibaren veya bir aylık süresi dolmadan taşeron işyerinin tescil edilmiş olması ve taşeron işyerinin ana işverenin 1 aylık süresinin dolduğu tarihe kadar sigortalı işe giriş bildirgelerini vermesi halinde geçerlidir.  

Pazartesi İşe Başlayan Bir Çalışan İçin Ne Zaman Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Düzenlenmesi Gerekir?
    
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Ayrıca Pazartesi günü işe başlayan bir sigortalının işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son gün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Pazartesi günü işe girişinin verilmesi halinde süresinde Kuruma verilmiş sayılacaktır.
Örnek 1- 13/05/2015 tarihinde Kanun kapsamına alınmış işyerinde, 13/05/2015 ila 13/06/2015 tarihleri arasında çalışmaya başlayan sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin 13/06/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 15/06/2015 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde söz konusu bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Örnek 2- 21/06/2015 Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 20/06/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 22/06/2015 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Örnek 3- 01/06/2015 Pazartesi günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, 31/05/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 01/06/2015 Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde bildirge süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

 

Hizmet Akdi Sona Ermeden Aynı İşverenin Başka Şubesine Nakil Edilen Sigortalılar için İşe Giriş Verilme Süresi?
    Hizmet akdi sona ermeden naklen  (16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli)  işten ayrılışı verilen sigortalılar için aynı işverenin başka bir şubesinde arada boşluk olmadan işe başlatılması halinde yasal süresinde dışında verilen  işe giriş bildirgesi süresinde verilmiş sayılacak ve bu işlemler için idari para cezası uygulanmayacaktır.
    Örnek: C şirketinin A şubesinden 30/06/2015 tarihinde (16) Nakil kodu ile çıkışı yapılan sigortalının, C şirketinin B şubesinde 01/07/2015 tarihi itibariyle işe başlatılması halinde sigortalının işe giriş bildirgesini 02/07/2015 tarihinde süresi dışında verse dahi süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
 Bunun haricinde 30/06/2015 tarihinde (16) Nakil kodu ile işten çıkışı yapılıp da 03/07/2015 tarihinde işe başlatılması ve işe giriş bildirgesini 04/07/2015 tarihinde vermesi halinde işyeri hakkında işe giriş bildirgesini süresi dışında vermesinden dolayı idari para cezası uygulanacaktır.    

Süresi İçinde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Verilmezse Ne Olur?  

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı işe giriş bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu olup da, anılan ortamda göndermeyenler veya Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden, diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari  para cezası uygulanmaktadır.
Ayrıca işverenin yukarıda ki ikinci paragraf dışındakiler hariç olmak üzere, sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra kendiliğinden 30 gün içinde vermesi ve söz konusu cezaların, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Kanunun beşinci fıkrası gereğince ise idari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bu defa bunun dörtte üçü tahsil edilmektedir.
Örnek: 03/06/2015 tarihli sigortalı işe girişin verilmesi gereken yasal tarih 02/06/2015 iken işyerinin yasal süre geçtikten sonra, süresi dışında 15/06/2015 tarihinde sigortalı işe giriş bildirgesini vermesi halinde işyerine yapılacak tebligat tarihini takip eden 15 gün içinde ödenmesi halinde; 1.201,50 ÷ 4: 300,37 TL İdari para cezası uygulanmakta olup bu cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz etmeden ödemesi halinde de 300,37 TL den % 25(4/1) indirim uygulanarak 225,28 TL ödettirilmektedir.      
Sonuç olarak yukarıda belirtilen sürelere dikkat edilmesi halinde gereksiz İdari Para Cezalarına uygulanmasından kurtulmuş olursunuz.