SON TV

İş başı eğitim programı teşvikinden nasıl faydalanılabilir?

Konu ile alakalı teşvik uygulaması 6645 sayılı Kanun ile birlikte 23.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Sosyal Güvenlik kurumu tarafından yayınlanan 2016/1 sayılı Genelge ile uygulamaya konulmuştur.
Teşvik kapsamına kimler giriyor, hangi şartlarda faydalanılır ve nelere dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı ilgili Genelge kapsamında açıklamaya çalışalım.
 
Teşvikten Faydalanma Süresi Nedir?
 
4447 sayılı Kanunun geçici 15 nci maddesi (06645) kapsamında uygulanacak bu teşvikte işveren sigorta primi hissesi desteğinden faydalanacak sigortalının çalıştığı işyeri sektörüne ve işbaşı eğitim programına başladığı tarihe göre değişiklik göstermektedir.
 
a)      Sigortalının İmalat Sanayinde Çalışması Halinde;
 
·         30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan çalışanlar
için 48 ay,
·         01.07.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında işbaşı eğitim programını tamamlayan
çalışanlar için 42 ay,     
 
b)      Sigortalının İmalat Sanayi Dışında Çalışması Halinde;
 
·         30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan çalışanlar
için 36 ay,
·         01.07.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında işbaşı eğitim programını tamamlayan çalışanlar için 30 ay, süreyle bu teşvik kapsamından faydalanılacaktır.

Teşvikten Faydalanma Şartları Nelerdir?
 
4447 sayılı Kanunun geçici 15 nci (06645) maddesi kapsamında ki teşvikten faydalanmak için;
 
Sigortalı açısından;
 
a)      31.12.2016 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlaması ve iş başı eğitim
programını tamamladığı tarihi müteakip 3 ay içinde işe girmesi,
 
Örnek: İş-kur tarafından düzenlenen ve 01.05.2015 tarihi itibariyle başlayan Bilgisayar İşletmeni mesleği ile alakalı işbaşı eğitim programına katılan A sigortalısı ilgili eğitimi 20.08.2015 tarihinde bitirdikten sonra mesleği ile alakalı olarak en geç 20.11.2015 tarihine kadar işe alınması halinde teşvikten faydalanabilecekken, 21.11.2015 tarihi ve sonrası işe alınması halinde teşvik kapsamından faydalanamayacaktır.    

b)      23.04.2015 tarihi ve sonrasında işe alınması,
c)      18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
d)     Bitirdiği iş başı eğitim programına ilişkin meslek kodunda işe alınması,   
 
İşyeri açısından;

a)      Özel Sektöre tabi işyeri olması,
 
b)      Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması,
 
Ortalama sigortalı sayısı ve destekten yararlanacak sigortalı sayısı hesaplamasında Tüm sigorta kollarına tabi çalışan sigortalılar, sosyal güvenlik primine tabi çalışan sigortalılar ve ay içinde 0 gün ve 0 kazanç beyan edilen (ücretsiz izin. Rapor vb.) sigortalılar dikkate alınırken, ortalama sayısının hesaplamasında aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve İş-kur’ ca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler (7, 22, 25, 42, 43, 44 ve 46 nolu belge türleri) ortalama sigortalı sayısı hesabı ile destekten yararlanacak aylarda çalışan toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.
 
Örnek 1: Söz konusu teşvik kapsamında 08.01.2016 tarihinde işe alınan A sigortalısının ortalamasının tespiti için işe girdiği tarihten önceki takvim yılı başı ile takvim yılı sonu arasında beyan edilen sigortalıların toplanıp 12 ye bölünmesi neticesinde ortalama sigortalısı tespit edilmektedir.
 
2015/01: 5
2015/02: 6
2015/03: 7
2015/04: 5
2015/05: 8
2015/06: 7
2015/07: 8
2015/08: 6
2015/09: 10
2015/10: 10
2015/11: 8
2015/12: 9
 
5+6+7+5+8+7+8+6+10+10+8+9 = 89 bir yıllık toplam sigortalı sayısı,
 
Ortalama sigortalı sayısı: 89/12 = 7,41 oda 7 kişi yapar.
 
Bu durumda işe alınan A sigortasının ortalaması 7 olarak bulunmuş olup bu sigortalı teşvik kapsamında faydalanabilmesi için 8 ve üzerinde sigortalının beyan edildiği aylarda teşvikten faydalanabilecektir.

Örnek 2: Yukarıda ki örnek işe alınan A sigortalısının teşvikten aşağıda çalışan sayısı verilen aylardan hangilerinden faydalanacağına gelince;
 
2016/ Ocak ayında: 7
2016/ Şubat ayında: 8
2016/ Mart  ayında: 8
2016/ Nisan ayında: 6
 
A sigortalısı bu aylardan Şubat ve Mart aylarında teşvikten faydalanabilecekken, Ocak ve Nisan aylarında çalışan sayısı ortalama sigortalı sayısına eşit ve ortalama sigortalı sayısının altında kaldığı için faydalanamayacaktır.

Örnek 3: Örnek 1 deki işyerine A sigortalısı ile beraber 08.01.2016 tarihinde B,C ve D sigortalılarının işe başladığı durumda bu sigortalıların faydalanma durumu ne olacaktır.
 
A,B,C, ve D sigortalıların hepsinin ortalaması 7 olduğuna göre tüm bu sigortalıların teşvik kapsamında faydalanabilmesi için işe girdikleri ay ve sonra ki aylarda çalışan sayısının 11 olması gerekmektedir.
 
2016/ Ocak ayında: 11
2016/ Şubat ayında: 8
2016/ Mart  ayında: 9
2016/ Nisan ayında: 10
 
Yukarıda çalışan sayıları verilen aylarda A,B,C ve D sigortalılarının sadece Ocak ayında tamamı teşvikten faydalanabilirken, Şubat ayında içlerinden seçilecek 1 kişi, Mart ayında içlerinden seçilecek 2 kişi ve Nisan ayında da içlerinden seçilecek 3 kişi teşvik kapsamından faydalanabilecektir.

Not: Ortalama sigortalı sayısının küsurat 0,01 ile 0,49 ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınması, 0,50 ile 0,99 arası ise tama iblağ edilmesi gerekmektedir.
 
c)      Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 
d)     Tahakkuk eden prim borcunun yasal süresinde ödenmesi,
 
e)      Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para
cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun olmaması,
 
f)       Sigortasız işçi çalıştırdığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir.

Teşvikten Faydalanılması Halinde İşverene Getireceği Kazanç?
 
4447 sayılı Kanunun 15 nci maddesi (06645)  kapsamında ki teşvikten faydalanacak olan bir işveren sigorta priminin işveren payına düşen  % 20,50 paydan beş (5) puanlık indirim düşüldükten sonra kalan, % 15,5 payın sigorta primine esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar faydalanacaktır.
 
Örnek: 01.02.2016 tarihinde teşvik kapsamında işe alınan A sigortalısının ilgili aydaki;

Prim Ödeme gün sayısı: 30
Prime Esas Kazanç Tutarı: 3.500,00 TL olduğu kabul edildiğinde;
bu sigortalı için;
 
3.500,00 x 5 / 100        = 175,00 TL Hazine (5 puanlık indirim tutarı),
 
1.647,00 x 15,5 / 100 = 255,28 TL İşsizlik Sigortası Fonu ( 4447/15 (06645) teşvik indirim tutarı) tarafından karşılanacaktır.
 
Bu durumda işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi;
 
3.500,00 x 34,5 / 100 = 1.207,50 TL,
 
1207,50 – ( 255,28+175,00) = 777,22 TL olacaktır.
 
Örnekte de görüldüğü üzere işveren bu teşvik kapsamından toplamda 430,28 TL bir indirim elde etmiş oldu.
   
Teşvikten Faydalanabilmek İçin Nereye Başvurulması Gerekiyor?
 
4447 sayılı Kanunun 15 nci maddesi (06645) kapsamında ki teşvikten faydalanmak için işverenlerce e-Bildirge sistemi üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden " İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi" menüsünü kullanarak sigortalılarını tanımlamaları yeterli olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.